Poświadczenie przedłożenia i odbioru

Usługa pośredniczenia w przekazywaniu elektronicznych danych (przesyłek elektronicznych) od nadawcy do adresata z wystawianiem dowodów przedłożenia (nadania) i odbioru (doręczenia).

W naszej ofercie znajduje się:
 • Kwalifikowana usługa "poświadczenie przedłożenia i odbioru”, czyli Elektroniczna Przesyłka Polecona (DA - ang. Delivery Authority) – w Polsce realizowana jedynie w PCC CERTUM.
 • Kurier elektroniczny – usługa niekwalifikowana, która umożliwia wydawanie poświadczeń nadania i odbioru przesyłek poleconych.
W ramach obydwu usług wystawiane są:
 • Poświadczenie przedłożenia, które stanowi dowód dla nadawcy, że przekazał (nadał) przesyłkę w określonym czasie
 • Poświadczenie odbioru, które stanowi dowód, że przesyłka została doręczona adresatowi i on tę przesyłkę odebrał.
Kwalifikowana usługa "poświadczenie przedłożenia i odbioru": Elektroniczna Przesyłka Polecona (DA - ang. Delivery Authority)

Usługa realizowana przez CERTUM PCC, jako jedyna w Polsce według „Polityki certyfikacji” spełniającej wymagania ustawy o podpisie elektronicznym, podlegająca audytom Ministra Gospodarki i na jego wniosek wpisana do rejestru usług kwalifikowanych związanych z podpisem elektronicznym (www.nccert.pl).

DA realizowana jest zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urzędowego poświadczenia odbioru określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) oraz na podstawie art. 391 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.

Dzięki usłudze DA odbiorca usług certyfikacyjnych otrzymuje dwa rodzaje urzędowych zaświadczeń:

 • Poświadczenie przedłożenia- dokument elektroniczny poświadczony (podpisany) przez podmiot świadczący kwalifikowane usługi certyfikacyjne, który otrzymuje nadawca jako dowód nadania przesyłki elektronicznej.
 • Poświadczenie odbioru- dokument elektroniczny poświadczony (podpisany) przez podmiot świadczący kwalifikowane usługi certyfikacyjne, który otrzymuje nadawca jako dowód odebrania przesyłki elektronicznej przez adresata. Poświadczenie odbioru jest wystawiane tylko wtedy, gdy wcześniej odbiorca potwierdził odbiór przesyłki kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Usługa Elektronicznej Przesyłki Poleconej (DA) daje pewność, że przesyłka elektroniczna dotrze do adresata bez naruszenia jej integralności oraz poufności, a w archiwach elektronicznego urzędu pocztowego zostanie zapisana historia związana z jej wysłaniem i odebraniem.

W przypadku korzystania z usługi przez administrację publiczną poświadczenie przedłożenia jest równoważne urzędowemu poświadczeniu odbioru w rozumieniu art. 17. ust. 3. Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a poświadczenie odbioru może być równoważne urzędowemu poświadczeniu odbioru przez adresata w rozumieniu art.39. §2. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Usługa przesyłki poleconej (DA) stanowi istotny element Elektronicznego Urzędu Podawczego CERTUM (EUP), w ramach którego wystawiane są poświadczenia odbioru i przedłożenia – zgodnie z "urzędowym poświadczeniem odbioru" (UPO).

Zastosowanie

Usługa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie (dowód), że dana przesyłka została nadana oraz odebrana przez upoważnione do tego strony korespondencji. W szczególności z usługi tej mogą korzystać podmioty realizujące zadania publiczne, które maja obowiązek dostarczania urzędowych poświadczeń odbioru przesyłek zgodnie z ustawą o informatyzacji (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) i kodeksem postępowania administracyjnego (poświadczenie odbioru korespondencji urzędowej przez adresata).

Korzyści:
 • pewność dostarczenia przesyłki elektronicznej,
 • pewność, że przesyłka elektroniczna nie została przeczytana przez osoby nieuprawnione oraz że nie została zmieniona (dostęp wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy),
 • pewność pochodzenia przesyłki elektronicznej od danego nadawcy,
 • posiadanie dowodów nadania przesyłki i odbioru jej przez adresata.
Wymagania techniczne:
 • nie ma specjalnych wymagań dla tej usługi
Cena:

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki