Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług bezpieczeństwa i zaufania (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia[1]);
 • realizacji obowiązków nałożonych na administratora wynikających z ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Kategorie przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia

Państwa dane otrzymaliśmy od podmiotu, z którym Państwo zamierzacie podpisać umowę wykorzystując podpis elektroniczny, dla którego certyfikat kwalifikowany zostanie wydany przez Certum. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych : dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące certyfikatu.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

 

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych Państwa dane osobowe:

 • mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej, dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl.

 

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług bezpieczeństwa i zaufania jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością skorzystania z usług bezpieczeństwa i zaufania.

 

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

* – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)