RODO

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, nr KRS: 0000421310.

  Możecie się Państwo z nami skontaktować:

  • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
  • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

  Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

  • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź;
  • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług bezpieczeństwa i zaufania (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia[1]);
  • realizacji obowiązków nałożonych na administratora wynikających z ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

  Kategorie przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia

  Państwa dane otrzymaliśmy od podmiotu, z którym Państwo zamierzacie podpisać umowę wykorzystując podpis elektroniczny, dla którego certyfikat kwalifikowany zostanie wydany przez Certum. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych : dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące certyfikatu.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

  Odbiorcy danych osobowych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych Państwa dane osobowe:

  • mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

  Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia.

  Prawo wniesienia sprzeciwu

  Z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej, dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

  Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl.

  Prawo wniesienia skargi

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług bezpieczeństwa i zaufania jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością skorzystania z usług bezpieczeństwa i zaufania.

  Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

  * - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

 • Information on the processing of personal data
   

  Information on the processing of personal data

   

  Personal data administrator

  The administrator of your personal data is Asseco Data Systems S.A. with registered office in Gdynia, 21 Podolska St., 81-321 Gdynia, Poland, KRS number: 0000421310.

  You may contact us:

  • by regular post, writing to the address indicated above;
  • by e-mail at: kontakt@assecods.pl;
  • by telephone: +48 22 52 58 601.

  Data Protection Inspector

  We have appointed a Data Protection Inspector who you can contact:

  • by regular post, writing to this address: Asseco Data Systems S.A., Office in Łódź, 136 Narutowicza St., 90-146 Łódź, Poland;
  • by e-mail at: IOD@assecods.pl;
  • by telephone: +48 42 675 63 60.

  Objectives and legal basis of the processing

  We will process your personal data for the purpose:

  • to conclude and implement a contract for the provision of security and trust services (Article 6 paragraph 1 point b of the Regulation[1]);
  • the performance of the obligations imposed on the administrator under the (Polish) Act of 5 September 2016 on Trust Services and Electronic Identification (Article 6 paragraph 1 point c of the Regulation);
  • to defend against any claims or pursue any claims related to the contract, if a dispute arises regarding the above-mentioned contract. The legal basis for data processing in this case is our legitimate interest (Article 6 paragraph 1 point f of the Regulation) in being able to defend against claims or pursue claims.

  Categories of data processed and their source

  We have received your data from the entity with which you intend to sign a contract using an electronic signature for which the qualified certificate will be issued by Certum. We will process the following categories of your personal data: identification data, contact details, address data, certificate data.

  Data storage period

  Your personal data will be stored for 20 years on the basis of Article 17 paragraph 2 of the (Polish) Act of 5 September 2016 on Trust Services and Electronic Identification.

  Recipients of personal data

  In accordance with the applicable laws on personal data protection, your personal data:

  • may be transferred to entities that are entitled to receive them in accordance with legal regulations.

  Your rights related to the processing of personal data

  You have the following rights related to the processing of personal data:

  • the right of access to your personal data;
  • the right to request the deletion of your personal data, based on the conditions set out in Article 17 of the Regulation;
  • the right to request the restriction of the processing of your personal data, based on the conditions set out in Article 18 of the Regulation.

  Right to object

  Since we also process your data on the basis of our legitimate interest (within the scope of the purposes indicated above, for which the processing is based on Article 6 paragraph 1 point f of the Regulation), you have the right to object to the processing of your data due to your specific situation.

  All of the above rights can be exercised by submitting an application at https://www.daneosobowe.assecods.pl or by writing to the e-mail address of the Data Protection Officer: IOD@assecods.pl.

  Right of complaint

  You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for the Protection of Personal Data (address: 2 Stawki St., 00-193 Warsaw, Poland), if you believe that the processing of your personal data concerning you violates the provisions of the Regulation.

  Transfer of personal data to third countries

  Your personal data is stored on servers located in the European Union.

  Requirement to provide personal data

  The provision of personal data in order to benefit from security and trust services is mandatory and results from the law. Failure to provide personal data will result in the inability to use security and trust services.

  Automatic data processing and profiling

  Your data will not be processed in an automated manner and will not be profiled.

  * Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ UE L 2016 No. 119 page 1 and OJ L 2018 No. 127 page 2)

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki