Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Akty Prawne

Akty prawne związane z podpisem elektronicznym.

Aktualne akty prawne:

Nazwa dokumentu

Plik

Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. z 2016 r. nr 1579

PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

PDF

Nazwa dokumentu

Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. z 2016 r. nr 1579

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Plik

PDF

PDF

Wersje archiwalne aktów prawnych

Nazwa dokumentu

Plik

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE ( w skrócie e-IDAS)

PDF

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. – tekst ujednolicony. (Dz.U. 2001 Nr 130, Poz. 1450)

PDF

Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1094)

PDF

Rozporządzenie w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1097)

PDF

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1098)

PDF

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1099)

PDF

Rozporządzenie w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1100)

PDF

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1101)

PDF

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz.U. 2002 Nr 169, Poz. 1385)

PDF

Rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji. (Dz.U. 2003 Nr 51, Poz. 442)

PDF

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. (Dz.U. 2003 Nr 193, Poz. 1889)

PDF

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. (Dz.U. 2003 Nr 229, Poz. 2282)

PDF

Rozporządzenie w sprawie opłat za przechowywanie dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi. (Dz.U. 2004 Nr 6, Poz. 48)

PDF

Nazwa dokumentu

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE ( w skrócie e-IDAS)

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. – tekst ujednolicony. (Dz.U. 2001 Nr 130, Poz. 1450)

Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1094)

Rozporządzenie w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1097)

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1098)

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1099)

Rozporządzenie w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1100)

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1101)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz.U. 2002 Nr 169, Poz. 1385)

Rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji. (Dz.U. 2003 Nr 51, Poz. 442)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. (Dz.U. 2003 Nr 193, Poz. 1889)

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. (Dz.U. 2003 Nr 229, Poz. 2282)

Rozporządzenie w sprawie opłat za przechowywanie dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi. (Dz.U. 2004 Nr 6, Poz. 48)