2008

 • 10 lat istnienia CERTUM PCC - 15 grudnia 2008 r. minęło 10 lat od rozpoczęcia działalności pierwszego w Polsce centrum certyfikacji świadczącego publicznie usługi związane z podpisem elektronicznym. [15.12.2008]
 • Kwalifikowany znacznik czasu CERTUM dla Federalnej Służby e-Przetargów w Belgii W dniu 03.12.2008 r. Federal Public Service Personnel and Organization - FPSP&O (Bruksela, Belgia) złożyła do Unizeto Technologies SA zamówienie na świadczenie usługi kwalifikowanego znacznika czasu przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji. [03.12.2008]
 • Rozwiązania podpisu elektronicznego dla Mołdawii - dniu 18 września 2008 r. został zawarty kontrakt pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Centrul de Telecomunicaţii Speciale" (CTS) www.cts.md z Kiszyniowa (Republika Mołdowa) a Unizeto Technologies S.A. na dostawę autorskiego oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (proCertum SmartSign), narzędzi do podpisywania poprzez strony WWW i poprzez portale internetowe oraz świadczenie usług wsparcia, tj. supportu, maintenance i konsultacji technicznych. [18.09.2008]
 • Podpisanie umowy partnerskiej z GERMANOS POLSKA Sp. z o.o. sprzedającą usługi telefonii komórkowej PLAY. Dzięki temu zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można nabyć w każdym z 366 salonów sprzedaży PLAY - GERMANOS w kraju. [20.06.2008]
 • W dniach 4-6 czerwca odbyło się w Międzyzdrojach, organizowane corocznie przez Unizeto Technologies SA, VIII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2008 (EFPE). Wzięło w nim udział 134 uczestników z 17 krajów świata. Współorganizatorami EFPE były: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i Politechnika Szczecińska. [4-6.06.2008]
 • Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM dla ZUS - Dnia 13 maja 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Unizeto Technologies SA zawarły umowę na świadczenie przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji w outsourcingu dla ZUS, usług przetwarzania danych, w tym kwalifikowanej usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP). [15.05.2008]
 • Dwie umowy Unizeto Technologies z Gminą Miasto Szczecin - Dnia 13 maja 2008 r. Unizeto Technologies SA, w wyniku wygranego przetargu, podpisała umowy z Gminą Miasto Szczecin na: dostawę 120 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem i usługę generowania niekwalifikowanych zaufanych certyfikatów przeznaczonych do składania podpisu elektronicznego i świadczenia związanych z tym usług certyfikacyjnych. [14.05.2008]
 • Unizeto Technologies rozpoczęło świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych dla litewskiego ZUS - Dnia 28 grudnia 2007 r. Unizeto Technologies SA w konsorcjum z firmą UAB "Metamodelis" podpisała 2 letnią umowę na dostawy i świadczenie usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym: wstępne sprawdzanie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego komunikatów elektronicznych, przygotowania ich do długookresowego przechowywania, znakowania kwalifikowanym znacznikem czasu. W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies SA, CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji dostarczyło certyfikaty "Trusted SSL" i "Code Signing" zgodnie ze standardem WebTrust oraz świadczyło Kwalifikowaną Usługę Znakowania Czasem (Qualified Time Stamp). [07.01.2008]

2007

 • Porozumienie partnerskie z Centrul de Telekomunicaţii Specjale - Dnia 15 października 2007 r. podpisano umowę na mocy której nawiązano współpracę naukowo-techniczną w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury klucza publicznego włącznie z usługami certyfikacyjnymi związanymi z podpisem elektronicznym. CTS jest mołdawskim przedsiębiorstwem państwowym utworzonym do realizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenia usług IT dla administracji rządowej i publicznej. CTS jest także centrum certyfikacji klucza publicznego w strukturze roota państwowego. [17.10.2007].
 • Nowa usługa CERTUM PCC – wydawanie certyfikatów atrybutów - Decyzją Ministra Gospodarki z dn. 17 lipca 2007 r. została dokonana zmiana w Rejestrze Podmiotów Kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, rozszerzająca zakres świadczonych przez Unizeto Technologies S.A. usług o „wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów”. [18.09.2007].
 • Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2007 (EFPE) - już po raz siódmy odbyło się w Międzyzdrojach, organizowane corocznie przez Unizeto forum. Po raz pierwszy współorganizatorami EFPE były: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Udział w Forum wzięło 154 uczestników z 22 krajów. [1-3.06.2007].
 • Oferta globalnych usług certyfikacyjnych Unizeto Technologies - Zarząd Unizeto Technologies SA przyjął nową strategię w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Jednym z głównym założeń przyjętej strategii było radykalne zwiększenie aktywności Spółki na rynkach międzynarodowych i zdobycie silnej pozycji CERTUM PCC jako uznanego europejskiego i światowego dostawcy usług certyfikacyjnych. W związku z tym w dniu 28.05.2007 r. został uruchomiony międzynarodowy angielskojęzyczny serwis www.certum.eu zawierający ofertę usług certyfikacyjnych świadczonych drogą elektroniczną. [1.06.2007].
 • Elektroniczny Urząd Podawczy dla ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP), kwalifikowaną usługę poświadczenia odbioru i przedłożenia (delivery authority – DA) wniosków, świadczoną przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji , zgodną z wymogami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. [25.05.2007]
 • GlobalSign – Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies – CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji rozpoczęło świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS – Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign – TS Service świadczony jest pod marką zamawiającego, co oznacza, że ścieżka certyfikacji prowadzi do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign. [15.01.2007]
 • CERTUM PCC poszerzyło ofertę o dwie nowe usługi kwalifikowane - Decyzją z dn. 2 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki dokonał zmian w decyzji z dn. 30 grudnia 2002 r. o wpisie Unizeto Technologies S.A. do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, polegających na rozszerzeniu zakresu świadczonych usług o poświadczenia depozytowe oraz poświadczenia rejestrowe i repozytoryjne. [02.01.2007]

2006

 • dnia 23 października 2006 r. Unizeto zostało nagrodzone Medalem Europejskim XIII edycji za Elektroniczny Urząd Podawczy;
 • 30 września 2006 r. przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie uruchomiono supernowoczesne Centrum Danych. Obiekt zbudowano w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • W dniu 1 września 2006 r. Unizeto Technologies podpisała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) kontrakt na dostarczenie publicznym służbom zatrudnienia 950 szt. zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ponadto przez okres dwóch lat Spółka będzie świadczyć na rzecz służb usługi znakowania czasem oraz udzieli licencji na oprogramowanie interfejsowe;
 • W dniu 21 czerwca 2006 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wydała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, stwierdzające zdolność Unizeto Technologies do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” przed nieuprawnionym ujawnieniem;
 • W dniach 7-9 czerwca 2006 r. odbyło się w Międzyzdrojach organizowane corocznie przez Unizeto VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2006 (EFPE). Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników z 16 krajów Europy i Azji;
 • W dniu 16 marca 2006 roku, liczba certyfikatów wydanych przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji przekroczyła milion;
 • Po pozytywnej ocenie audytorów z Ministerstwa Obrony Narodowej - Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, dnia 5 stycznia 2006, przyznano Unizeto certyfikat zgodności z normą AQAP 2110:2003;
 • Po pozytywnej ocenie audytorów BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o., dnia 01 lutego 2006, Unizeto otrzymało certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I-07799-2:2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002);

2005

 • Unizeto Sp. z o.o., która uruchomiła CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, przekształciła się w Unizeto Technologies Spółka Akcyjna (2 maja);
2004
 • W ramach projektu PKI dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Unizeto uruchomiła dedykowane centrum certyfikacji klucza publicznego i rozpoczęło emisję certyfikatów w ramach usług outsourcingowych;
 • Podpisanie umowy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji na wykonanie prac objętych projektem celowym „System do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym”;

2003

 • W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia premierowi Leszkowi Millerowi pierwszego w Polsce kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego. Po uaktywnieniu karty na bezpiecznym stanowisku do składania podpisu Pan Premier podpisał elektronicznie pismo skierowane do Marszałka Sejmu Marka Borowskiego. Tym samym został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym pierwszy w Polsce dokument - równoważny prawnie dokumentowi papierowemu (1 lutego);
 • Zakończenie budowy i wdrożenie jednej z największych korporacyjnej Infrastruktury Klucza Publicznego opartej na własnej technologii PKI (proCertum PKI system) dla PZU Życie SA;
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  −  wdrożenie rozwiązań zabezpieczania informacji w formie zapisu elektronicznego przed nieuprawnionym dostępem. Na potrzeby KDPW została wykonana dedykowana struktura PKI, dla której CERTUM PCC świadczy usługi certyfikacyjne (outsourcing). System certyfikatów Certum zabezpiecza całą infrastrukturę sieciową KDPW, obejmując między innymi przepływ informacji pomiędzy klientami KDPW a KDPW;
2002
 • 19 listopada American Institute of Certified Public Accountants  opublikował na stronach WebTrust informację o otrzymaniu przez Unizeto (Centrum Certyfikacji CERTUM) certyfikatu WebTrust na podstawie raportu z audytu z dnia 21 października przeprowadzonego przez firmę Ernst&Young. Unizeto staje się pierwszą firmą w Europie Środkowej, która ma certyfikat WebTrust i jedną z pierwszych firm europejskich, które go otrzymały, plasując się w pierwszej piętnastce firm na świecie, które go posiadają.
 • Germanischer Lloyd Certification GmbH przyznało Unizeto certyfikat ISO 9001:2000 na usługi certyfikacyjne klucza publicznego;
 • Unizeto, na podstawie decyzji Ministra Gospodarki nr 1/014497/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku, została wpisana pod numerem 1 do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Tym samym zarejestrowany został pierwszy w Polsce kwalifikowany urząd certyfikacji CERTUM PCC wydający zainteresowanym osobom fizycznym kwalifikowane certyfikaty, a także świadczący usługę wiarygodnego znakowania czasem;
 • Organizacja I Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego: Podpis elektroniczny – Światowe trendy, osiągnięcia i oczekiwania;
 • Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urzędu Ochrony Państwa przyznaje świadectwo autoryzacji szkoleniom dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez sieć Autoryzowanych Ośrodków Szkoleniowych;
 • Rozpoczęto budowę największej w Europie Środkowej wydzielonej Infrastruktury Klucza Publicznego dla PZU Życie SA (docelowo 5 mln użytkowników);
 • Decyzją Ministra Gospodarki nr 1/014497/02 z 30 grudnia 2002 roku Unizeto zostało wpisane pod numerem 1 do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Tym samym powstało pierwsze w Polsce Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, które rozpoczęło wydawanie certyfikatów kwalifikowanych i świadczenie innych usług związanych z bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2001
 • Uruchomienie ogólnopolskiej sieć ośrodków szkoleniowych Unizeto Certum Authorized Training Center (UCATC) oferujących specjalistyczne szkolenia z zakresu podpisu elektronicznego: 12 ośrodków na terenie Polski, 3 poziomy kursów, kursy na zamówienie;

2000

 • Unizeto uczestniczyło, jako dostawca technologii podpisu elektronicznego i usług certyfikacyjnych, w programie pilotażowym Ministerstwa Finansów „e-PIT”;
 • Na Targach INFOSYSTEM w Poznaniu, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji rozpoczęło świadczenie usług emisji i zarządzania certyfikatami klucza publicznego dla osób fizycznych;
1999
 • Na mocy umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Unizeto uruchomiło usługi certyfikacyjne umożliwiające płatnikom składek przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS-u drogą elektroniczną (22 lutego);
1998
 • Uruchomienie CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji (15 grudnia);
1994
 • Rozpoczęcie prac nad opracowaniem własnej technologii Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI);

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki