Zakończyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2011

W dniach 6 – 8 czerwca 2011 r., w Międzyzdrojach odbyła się XI edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 2011, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Ta największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona podpisowi elektronicznemu i PKI, pod tematem przewodnim „Elektroniczna Identyfikacja Obywateli, e-Uwierzytelnianie oraz Podpis Elektroniczny w Ramach Wspólnego Rynku Cyfrowego”, skupiła w tym roku 120 uczestników z 17 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród uczestników byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, urzędów i agend administracji rządowych i samorządowych, producentów rozwiązań programowych i sprzętowych oraz centrów certyfikacji świadczących usługi związane z podpisem elektronicznym.

Prócz referatów i prezentacji, wielką rolę odegrały dyskusje i polemiki prowadzone z udziałem reprezentantów administracji i biznesu oraz ekspertów Komisji Europejskiej podczas dwóch paneli dyskusyjnych pod tytułem:

 1. Przyszłość podpisów elektronicznych i alternatywnych metod uwierzytelniania na rynku wspólnotowym oraz rynkach innych krajów – współistnienie czy rywalizacja?
 2. Ocena działań i zamierzeń UE oraz innych krajów w zakresie elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnienia warunkujących rozwój wspólnotowego i transgranicznego rynku usług elektronicznych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się blok o charakterze warsztatowym pod nazwą „Innowacje i Nowe Technologie”, podczas którego przedstawiono między innymi praktyczne zastosowanie elektronicznego dowodu tożsamości eID w Niemczech.

Wydarzeniem na skalę międzynarodową była prapremiera kompleksowej usługi pod nazwą: „WebNotarius – Trust in the Cloud” – adresowanej do użytkowników podpisu elektronicznego oferującej szereg funkcjonalności dostępnych w chmurze – takich jak:

 • e-podpis on-line,
 • weryfikacja on-line,
 • repozytorium oraz archiwum dokumentów podpisanych.

Jak co roku, nastąpiła otwarta wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji, w zakresie realizowanych koncepcji, technologii i stosowanych rozwiązań. Niezwykle dużą uwagę zwracano na problemy związane z dążeniem do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej, ale też omówiono to i w szerszym światowym kontekście interoperacyjności i transgraniczności z Rosją i krajami WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) oraz USA.

Na zakończenie Konferencji jej uczestniczy sformułowali i przyjęli, jako efekt i podsumowanie trzydniowych obrad, wnioski i rekomendacje EFPE 2011, które adresowane są przedstawicieli administracji rządowej współodpowiedzialnych za tworzenie prawa sprzyjającego rozwojowi wspólnego rynku elektronicznego oraz wspólnej europejskiej przestrzeni zaufania.

 

Wnioski i rekomendacje EFPE 2011

Na bazie przeprowadzonych dyskusji uczestnicy Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2011 – Międzyzdroje 6 -8.06.2011) określili główne obszary działania i postulaty, które jako podsumowanie trzydniowych obrad EFPE 2011 zostaną skierowane do odpowiednich urzędów oraz instytucji krajowych, europejskich oraz poza unijnych. W szczególności postanowiono przekazać wnioski Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej jako rekomendacje, które mogłyby być wzięte pod uwagę podczas trwania polskiej prezydencji w UE.

 1. Należy podjąć działania przyspieszające wprowadzenie wspólnego rynku elektronicznego, a zwłaszcza tych działań, które znajdują się w obszarze zainteresowań Digital Agenda for Europe i są istotne z punktu widzenia administracji publicznej, biznesu i obywateli. W ocenie uczestników Konferencji intensyfikacja działań powinna dotyczyć przede wszystkim prac związanych z Revision of the eSignature Directive oraz Updating the eCommerce Directive. Wysoki priorytet powinno się nadać pracom nad przyjęciem wspólnej European Interoperability Strategy and Framework realizowanych w ramach działania Interoperability and Standards. Brak jednoznacznych regulacji i postanowień sprzyja dalszej fragmentacji rynku i oddala cel jakim jest stworzenie wspólnego rynku elektronicznego oraz wspólnej europejskiej przestrzeni zaufania.
 2. Krajowe rozwiązania w zakresie elektronicznego rynku, a szczególności podpisu elektronicznego i narodowych eID krajów członkowskich powinny zostać uwzględnione w ogólnoeuropejskich projektach takich jak STORK, PEPPOL, a z kolei wyniki i doświadczenia tych projektów powinny być uwzględniane i wykorzystane przy projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów w krajach członkowskich, a zwłaszcza w naszym kraju.
 3. Interwencja państwa powinna być proporcjonalna do problemów, a środki adekwatne do celu. W ramach realizacji ogólnoeuropejskich projektów należy współpracować z organizacjami biznesowymi, co może zdecydowanie zwiększyć efektywność tych projektów poprzez wykorzystanie europejskich doświadczeń działających usługodawców, a wypracowane w ramach projektów rozwiązania i rekomendowane dla administracji standardy będą dodatkowo wspierane przez ich stosowanie w sektorze biznesowym.
 4. Administracja publiczna powinna zaufać rozwiązaniom oferowanym przez usługodawców funkcjonujących na rynku cyfrowym. Oferowane przez nich rozwiązania bazują na sprawdzonych modelach i standardach europejskich.
 5. Należy dążyć do zobligowania krajów członkowskich do określenia jednoznacznych zasad i kryteriów, po spełnieniu których inne kraje członkowskie na zasadzie wzajemności uzyskają dostęp ze swoimi usługami do narzędzi eID danego kraju. Z uwagi na swobodę przepływu osób niezbędne jest wykorzystanie narodowych eID na obszarze całej UE. Unia Europejska powinna zdecydowanie ujednolicić wymagania co do szeroko rozumianych usług certyfikacyjnych oraz związanych z projektami eID aby zminimalizować segmentację i regionalizację rynku. Wskazana byłaby jednolita klasyfikacja certyfikatów, usługodawców, urządzeń do składania podpisu, podpisów elektronicznych oraz wypoziomowanie ich skutków prawnych.
 6. Systemy stosowane w administracji publicznej w krajach członkowskich powinny umożliwić akceptowanie podpisów elektronicznych obywateli dowolnego kraju UE uwzględniając potrzebę zgodności z innymi domenami zaufania (np. Europa Wschodnia, Azja, USA)Obecnie kraje członkowskie bezpośrednio, bądź pośrednio wykluczają możliwość wykorzystania podpisów elektronicznych złożonych przez obywateli z innych krajów.
 7. Krajowe problemy związane z rynkiem cyfrowym powinny być rozwiązywane z uwzględnieniem ich wymiaru europejskiego oraz uwzględnieniem najlepszych praktyk innych państw członkowskich.
 8. Zmiany w dyrektywie o podpisach powinny uwzględniać również współdziałanie UE z cyfrowymi rynkami krajów trzecich, w tym rynków azjatyckich, amerykańskich czy wschodnioeuropejskich.
 9. Uczestnicy konferencji zauważyli, że projekty europejskie np. dotyczące e-przetargów nie biorą pod uwagę rynków światowych spoza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej takich jak np. Rosja, Chiny, USA. Aktywność w tym zakresie jest zauważalna na tych rynkach – ważne, aby państwa unijne również wykazywały wolę współpracy.
 10. Nadal aktualnym wyzwaniem dla administracji publicznej pozostaje tworzenie nowych zastosowań dla podpisu elektronicznego, zarówno z certyfikatem zwykłym jak i kwalifikowanym. Odnotować należy, ze mimo rosnącego znaczenia w pracach wspólnotowych podpisów z certyfikatem kwalifikowanym niektóre administracje krajowe odchodzą od jego wykorzystania w kolejnych zastosowaniach. Zamiast rozszerzenia liczby dostępnych mechanizmów uwierzytelnienia następuje usuwanie podpisu kwalifikowanego, który traci dotychczasową funkcjonalność. Stosowanie różnych rodzajów podpisu elektronicznego w informatyzacji administracji publicznej wymaga opartej na ocenie ryzyka wizji, która byłaby następnie konsekwentnie realizowana, w miejsce prostego zastępowania podpisu elektronicznego przez utworzone poza standardami i europejską interoperacyjnością substytuty.
 11. Polska podczas trwania jej prezydencji w UE może odegrać szczególną rolę poprzez wypracowanie wzorcowego modelu współpracy administracji krajowej z Komisją Europejska w zakresie działań sprzyjających znoszeniu kolejnych barier na drodze budowy elektronicznego rynku wspólnotowego.
 12. Uczestnicy konferencji przypominają Komisji oraz państwom członkowskim o niedawno podjętych zobowiązaniach w kilku kluczowych inicjatywach na poziomie UE: Europejska agenda cyfrowa, Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015 oraz Akt o jednolitym rynku.12.1 Europejska agenda cyfrowa KOM(2010)245:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDFGłówne działanie 3: W 2011 r. zaproponowanie przeglądu dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych w celu stworzenia ram prawnych dla transgranicznego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów e-uwierzytelniania;Główne działanie 16: Zaproponowanie do 2012 r. decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE na podstawie internetowych „usług uwierzytelniania” dostępnych we wszystkich państwach członkowskich (które mogą korzystać z najbardziej odpowiednich urzędowych dokumentów obywateli – wydawanych przez sektor publiczny lub prywatny);

   

  12.2 Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015 KOM(2010)743:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:PL:PDF

  Poprawa ta polega na spełnieniu warunków wstępnych, takich jak zapewnienie interoperacyjności, podpisów elektronicznych i identyfikacji elektronicznej. Usługi te wzmacniają jednolity rynek oraz stanowią uzupełnienie aktów prawnych UE – przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności – w dziedzinach, w których TIK mogą usprawnić świadczenie usług, takich jak zamówienia publiczne, sprawiedliwość, zdrowie, środowisko, mobilność i zabezpieczenie społeczne; ponadto wspierają realizację inicjatyw obywatelskich za pomocą narzędzi TIK.

   

  12.3 Akt o jednolitym rynku KOM(2011) 206:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:PL:PDF

  Przepisy zapewniające wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania w UE oraz zmiana dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych, mające na celu umożliwienie bezpiecznych, bezproblemowych kontaktów drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i instytucjami publicznymi, co poprawi skuteczność służb i zamówień publicznych, świadczenia usług i handlu elektronicznego, również w zakresie transgranicznym.

  Wzmocnienie zaufania do transakcji elektronicznych stanowi niezbędny warunek rozwoju cyfrowego rynku wewnętrznego, z którego będą mogli w pełni korzystać obywatele, przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Najważniejszymi czynnikami dla osiągnięcia tego celu to cieszące się zaufaniem usługi elektroniczne świadczone w poszanowaniu życia prywatnego, zapewniające pewność prawną i bezpieczeństwo przekazywania informacji, funkcjonujące ponad granicami, uznane we wszystkich sektorach działalności, a jednocześnie proste w użytkowaniu, niepociągające za sobą dużych kosztów i ściśle kontrolowane przez strony transakcji.

Dyrektor EFPE 2011

Marcin Kalinowski

Międzyzdroje, 8.06.2011

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki