Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2016-06-30

Usługi certyfikacyjne i podpis elektroniczny po 1 lipca 2016r.


Od 1 lipca 2016 r. roku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania (eIDAS), regulujące m.in. kwestie wzajemnego uznawania bezpiecznych podpisów elektronicznych przez kraje Unii Europejskiej. W związku z tym w Polsce weszły nowe przepisy, które w  odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym zastąpiły polską ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. rozporządzenie eIDAS). Rozporządzenie UE wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpiło dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich, w zakresie regulowanym rozporządzeniem eIDAS. Nowa regulacja wraz z aktami wykonawczymi oraz nowymi standardami stworzone zostały po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa usług zaufania, zwiększyć ich popularność wśród obywateli UE oraz ujednolicić przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, aby zapewnić interoperacyjność i transgraniczność tych usług, w tym podpisu elektronicznego.

Od 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia eIDAS, które docelowo zastąpiły polską ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Skutek prawny podpisów elektronicznych

Zgodnie z art. 51 ust. 1 eIDAS: „Bezpieczne urządzenia do składania podpisu, których zgodność ustalono zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/93/WE, uznaje się za kwalifikowane urządzenia do składania podpisu elektronicznego na mocy niniejszego rozporządzenia”.

W związku z art. 51 ust. 2 eIDAS: „Kwalifikowane certyfikaty wydane osobom fizycznym na mocy dyrektywy 1999/93/WE uznaje się za kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych na mocy niniejszego rozporządzenia do czasu ich wygaśnięcia

W związku z powyższym użytkownicy podpisu elektronicznego nie musieli zakupywać nowych kart lub zestawów.

Każdy podpis elektroniczny, który po 1 lipca 2016 r.:

  • tworzony będzie za pomocą tych samych urządzeń i oprogramowania, które były używane do tworzenia bezpiecznych podpisów elektronicznych zgodnych z polską ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz
  • weryfikowany będzie:
    –   za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydanego po 1 lipca 2016 r. na mocy nowych przepisów (eIDAS)
    –   lub za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wydanego przed 1 lipca 2016 r. na mocy obowiązującej wówczas polskiej ustawy o podpisie elektronicznym
  • będzie mieć status kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu nowych przepisów (eIDAS) i wywoływać będzie skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, czyli będzie mieć taki sam skutek prawny jak bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu polskiej ustawy o podpisie elektronicznym.

Ilekroć w ustawach jest mowa o bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny w  rozumieniu rozporządzenia eIDAS. Jednocześnie przypominamy, że urzędy administracji publicznej obowiązane są honorować kwalifikowane podpisy elektroniczne z innych państw Unii Europejskiej.