Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2023-03-16

Ścieżka SMART czyli aż 5 mld dotacji na innowacje!

 

7 lutego 2023 r. ogłoszono pierwsze konkursy na dotacje w ramach Ścieżki SMART. Łączny budżet wynosi ponad 5 miliardów PLN. MŚP oraz duże firmy mogą ubiegać się nawet o 80% dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe oraz na innowacje. Na produkty oraz dedykowane usługi Certum można także otrzymać środki. Jak to zrobić? Czego dokładnie dotyczy konkurs? Jakie są terminy składania wniosków? Kto może starać się o dofinasowanie i na jakich warunkach? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy do krótkiej lektury.

Program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) już na początku lutego 2023 otworzył nabór wniosków do jednego z najatrakcyjniejszych konkursów – Ścieżki SMART. Sam konkurs ma charakter modułowy, co znaczy, że przedsiębiorcy (zarówno MŚP, jak i duże firmy), mają możliwość pozyskania finansowania na innowacje w zakresie prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji, i odpowiednio dobrane do swoich potrzeb moduły dodatkowe:

  • infrastruktura B+R (badanie i rozwój),
  • transformacja cyfrowa,
  • internacjonalizacja,
  • podnoszenie kompetencji kadr,
  • zielone przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że w jednym przedsięwzięciu będzie można sfinansować kilka obszarów istotnych dla rozwoju firmy.

Dzięki nowemu, modułowemu podejściu Ścieżka SMART umożliwia zabezpieczenie finansowania na większy pakiet aktywności firmy pragnącej realizować swoją strategię rozwoju. Istotne jest także to, że konkurs przeznaczony jest dla firm na różnych etapach rozwoju: od takich, które dopiero rozpoczynają działalność innowacyjną, przez tych pragnących ją rozwijać, po liderów innowacji.

Prace badawczo-rozwojowe B+R oraz wdrożenie innowacji to obowiązkowe moduły dla projektów zgłaszanych w konkursie, przy czym duże przedsiębiorstwa muszą obligatoryjnie realizować moduł B+R, natomiast MŚP mogą wybrać jeden z tych dwóch modułów.

Czego dokładnie dotyczą poszczególne moduły?

Moduł: Prace badawczo-rozwojowe B+R – mogą to być prace zorientowane na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego, zarówno badań przemysłowych, prac rozwojowych (także tworzenia prototypu), a także testów, dzięki którym opracowane zostaną innowacyjne, gotowe do wdrożenia, rozwiązania na skalę kraju. Dofinansowanie obejmuje do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Ponadto duże przedsiębiorstwa muszą spełnić warunek minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych tego modułu, która powinna wynieść 1 mln PLN.

Moduł: Wdrożenie innowacji dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa w formie rozwiązań innowacyjnych (np. poprzez wprowadzenie nowego lub ulepszonego wyrobu bądź usługi). Dofinansowanie do 70% kosztów netto zależy od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

Moduł: Rozwój infrastruktury B+R obejmuje takie działania jak: inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji działań z zakresu B+R, tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług, utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.

Moduł: Cyfryzacja/Transformacja cyfrowa to komponent, dzięki któremu można ubiegać się dofinansowanie na inwestycje dotyczące rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, a zatem na cyfryzację produkcji, usług, modeli biznesowych, procesów czy zapewniania cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie do 70% kosztów netto zależnie od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

Moduł: Internacjonalizacja – w tym module można ubiegać się o dofinansowanie na promocję wyrobów zagranicznych bądź usług należących do marki produktowej przedsiębiorstwa, oraz produktów będących własnością przedsiębiorcy. Dodatkowo wsparciem objęte są procesy komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych za granicą czy uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów netto. Ten moduł może stanowić do 20% kosztów kwalifikowanych modułu obowiązkowego (B+R i wdrażanie innowacji).

Moduł: Podnoszenie kompetencji kadr to możliwość uzyskania dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem, w tym na zdobywanie przez nich wiedzy i nowych umiejętności, nabywanie kwalifikacji (zwłaszcza z zakresu B+R, cyfryzacji, transformacji przemysłu – gospodarka 4.0, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej czy obsługi infrastruktury badawczej finansowanej) w ramach projektu. Na ten cel można otrzymać do 70% kosztów netto, zależnie od statusu przedsiębiorstwa. Dodatkowo moduł kompetencji może stanowić do 15% kosztów kwalifikowanych obowiązkowego modułu.

Moduł: Zielone przedsiębiorstwa to możliwość uzyskania dofinansowania na takie cele, jak transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o zamkniętym obiegu, a zatem m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, bardziej wydajną gospodarkę materiałami czy lepszą gospodarkę odpadami. Innowacja dotyczy tu skali przedsiębiorstwa, a dofinansowanie wynosi do 70% kosztów netto, zależnie od statusu przedsiębiorstwa, ale także lokalizacji inwestycji i rodzaju planowanej inwestycji proekologicznej.

Kto ma szansę otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw to główne założenie Ścieżki SMART. Dlatego najważniejszym kryterium w wyborze wniosków będzie weryfikacja nowości wdrażanej lub opracowywanej innowacji. Dodatkowo innowacja musi odznaczać się nowością na skalę rynku polskiego. Projekty konkursowe oceniane będą także za komplementarność poszczególnych modułów i spójność założeń projektu ze strategią przedsiębiorstwa. Weryfikacji będzie podlegać także sam wnioskodawca – czy jego działalność prowadzona jest na terenie Polski i nie jest wykluczony z konkursów na dotacje. Projekt musi także spełniać zasady: równości i zrównoważonego rozwoju, a dla MŚP szczególnie ważnym kryterium jest fakt, że projekt może zacząć się najszybciej dzień po złożeniu wniosku. Z kolei w przypadku dużych przedsiębiorstw istotna w ocenie jest także współpraca z podmiotami z sektora MŚP.

Skorzystaj z dofinansowania na produkty i dedykowane rozwiązania Certum

Dzięki Modułowi Cyfryzacji można otrzymać dofinansowanie na “realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa”.

Szeroka oferta Certum idealnie wpisuje się w ramy modułu dot. cyfryzacji. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu usług kwalifikowanych (m.in. podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, WebNotarius), jak również rozwiązania dedykowane na potrzeby obiegu dokumentów wewnątrz organizacji i wiele więcej. Wszystko po to, by poprawić efektywność działania firmy, i do minimum skrócić czas załatwiania formalności firmowych i z Twoimi kontrahentami/klientami, zachowując przy tym najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa.

Proces składania wniosków

Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie, a z katalogu wybiera takie moduły, które najbardziej odpowiadają potrzebom firmy. Niemniej MŚP muszą obligatoryjnie wybrać moduł związany z pracami badawczo-rozwojowymi lub moduł wdrożenia innowacji, a pozostałe są opcjonalne.

Terminy naboru wniosków

Pierwszy termin naboru rozpoczął się 21.02.2023 i trwa do 09.05.2023 r.

Podpisanie wniosku

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/