Rozporządzenie eIDAS opublikowane

28 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpi w połowie roku 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich.

Prace nad projektem rozporządzenia trwały od czerwca 2012r. i były jednym z powodów, dla których Polska odstąpiła od nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Z chwilą opublikowania Rozporządzenia rozpoczyna się właśnie złożony proces dostosowawczy, jednym z pierwszych kroków którego będzie posiedzenie eIDAS Working Group (grupy roboczej Komisji Europejskiej), która 9 września br. podejmie temat aktów delegowanych i implementujących w temacie usług zaufania.
Równolegle powinny zostać zainicjowane krajowe prace nad ustawą o usługach zaufania, która ureguluje kwestie pozostawione przez eIDAS prawodawstwu państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto działania organizacyjne związane z dostosowaniem funkcjonowania dostawców usług zaufania (tzw. centrów certyfikacji), w tym zwłaszcza usługodawców kwalifikowanych, do nowych wymogów. Dostosowaniu i wzmocnieniu będzie podlegał również nadzór nad tym rodzajem usług.

http://eur-lex.europa.eu

Wielkość czcionki