proCertum CardManager - Dokumentacja

 • 1. proCertum CardManager - Dokumentacja [kliknij - aby rozwinąć]   

  Spis treści
  1. Wstęp
  2. Wymagania sprzętowe i programowe
  3. Proces instalacji
  4. Uruchomienie aplikacji proCertum CardManager
  4.1. Opcje
  5. Profil bezpieczny
  5.1. Inicjalizacja Profilu bezpiecznego karty
  5.2. Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu bezpiecznego karty
  5.3. Zmiana kodu PIN dla Profilu bezpiecznego karty
  5.4. Zmiana kodu PUK dla Profilu bezpiecznego karty
  5.5. Zapis certyfikatu do Profilu bezpiecznego karty w przypadku karty STARCOS 3.0
  5.6. Odnowienie certyfikatu w profilu bezpiecznym w przypadku karty STARCOS 2.3
  5.7. Usunięcie certyfikatu z Profilu bezpiecznego karty
  5.8. Rejestracja certyfikatów z Profilu bezpiecznego karty
  5.9. Przeglądanie szczegółów certyfikatu z Profilu bezpiecznego karty
  6. Profil zwykły
  6.1. Inicjalizacja Profilu zwykłego karty
  6.2. Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu zwykłego karty
  6.3. Zmiana kodu PIN dla Profilu zwykłego karty
  6.4. Zmiana kodu PUK dla Profilu zwykłego karty
  6.5. Usunięcie certyfikatu z Profilu zwykłego karty
  6.6. Rejestracja certyfikatów z Profilu zwykłego karty
  6.7. Szczegóły certyfikatu z Profilu zwykłego karty
  6.8. Import certyfikatu z kluczem prywatnym do Profilu zwykłego karty
  6.9. Import certyfikatu z kluczem publicznym do Profilu zwykłego karty
  7. Profil UniLock
  7.1. Inicjalizacja Profilu UniLock karty
  7.2. Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu UniLock karty
  7.3. Zmiana kodu PIN dla Profilu UniLock karty
  7.4. Zmiana kodu PUK dla Profilu UniLock karty
  7.5. Wyczyść rekord
  8. CryptoCertum Scanner
  8.1. Zmiana ustawień czytników
  8.1.1. Użytkownik bez uprawnień administracyjnych
  8.1.2. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi
  9. proCertum Diagnostic
  10. Powiadamianie o aktualizacji

  Wstęp

  Oprogramowanie proCertum CardManager przeznaczone jest do zarządzania profilami certyfikatów zainstalowanych na karcie cryptoCertum. Przyjazny interfejs pozwala nawet początkującym użytkownikom generować kody PIN dla poszczególnych certyfikatów, umożliwia również samodzielne usuwanie certyfikatów z karty.
  Do najważniejszych zalet aplikacji zaliczyć można:

  • łatwą i intuicyjną obsługę profili certyfikatów znajdujących się na karcie cryptoCertum;
  • samoczynne wykrywanie zainstalowanych w systemie czytników kart PCSC;
  • pełne zarządzanie kodami PIN certyfikatów zainstalowanych na karcie (zmiana kodu PIN, nadanie nowego kodu PIN);
  • możliwość samodzielnego usuwania certyfikatu z karty cryptoCertum;
  • możliwość importowania certyfikatu niekwalifikowanego na kartę cryptoCertum;
  • możliwość zarejestrowania umieszczonego na karcie cryptoCertum certyfikatu w systemie użytkownika.
  • możliwość automatycznej rejestracji umieszczonych na karcie crytpoCertum certyfikatów przy pomocy narzędzia CryptoCertum Scanner
  • możliwość generowania raportu zawierającego szczegóły dotyczące zainstalowanych czytników kart, kart cryptoCertum i znajdujących się na nich certyfikatów przy pomocy narzędzia proCertum Diagnostic

  Wymagania sprzętowe i programowe

  Poniżej podano minimalne wymagania sprzętowo-programowe umożliwiające prawidłową pracę programu proCertum CardManager:

  • przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.5x lub wyższej (siła szyfrowania 128 bitowa);
  • procesor Pentium 800MHz;
  • system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7;
  • czytnik kart kryptograficznych;
  • karta z kryptoprocesorem;
  • oprogramowanie sterujące pracą czytników.

  Proces instalacji

  Instalator aplikacji proCertum CardManager może być dostarczony w następujących postaciach:

  • w postaci pliku proCertumCardManagerSetup.exe – który zazwyczaj jest dystrybuowany poprzez źródła internetowe;
  • jako część składowa innych aplikacji np. Suscriptor, Auctor IC, cryptoCertum.


  Instalację aplikacji proCertum CardManager rozpoczynamy od dwukrotnego naciśnięcia ikony instalatora.  Rysunek 1: Ikona instalatora
  Uwaga!
  W celu rozpoczęcia instalacji aplikacji proCertum CardManager należy dwukrotnie nacisnąć ikonę pliku o nazwie proCertumCardManagerSetup.exe (powyższy rysunek), dla dystrybucji jednoplikowej. W przypadku dystrybucji wieloplikowej należy dwukrotnie nacisnąć ikonę pliku o nazwie setup.exe.
  Uruchomione zostanie okno powitalne kreatora instalacji.  Rysunek 2: Okno powitalne kreatora instalacji


  Aby kontynuować proces instalacji należy nacisnąć przycisk Dalej >. Aby przerwać proces instalacji należy nacisnąć przycisk Anuluj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzające, sprawdzające chęć przerwania instalacji aplikacji proCertum CardManager.  Rysunek 3: Okno dialogowe – Zakończenie instalacji


  Po naciśnięciu przycisku Tak instalacja zostanie przerwana. Aby powrócić do okna głównego instalatora należy nacisnąć przycisk Nie.
  Po wybraniu przycisku Dalej > w oknie powitalnym instalatora należy zapoznać się z umową licencyjną. Po jej zaakceptowaniu należy zaznaczyć opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i nacisnąć przycisk Dalej >. W przeciwnym wypadku (po zaznaczeniu opcji Nie akceptuję warunków Umowy Licencyjnej) odrzucimy zapisy umowy licencyjnej i dalsza instalacja nie będzie możliwa.  Rysunek 4: Okno instalatora – Umowa licencyjna


  Następnym etapem będzie wybór miejsca, w którym zostaną zainstalowane pliki aplikacji proCertum CardManager. Domyślnie jest to: C:Program FilesCertumproCertum CardManager. Po wybraniu miejsca docelowego należy nacisnąć przycisk Dalej >.  Rysunek 5: Okno instalatora – Wybór lokalizacji docelowej


  Istnieje możliwość zmiany miejsca docelowego instalacji. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk Zmień….
  Wywołane zostanie wówczas standardowe okno eksploratora Windows.  Rysunek 6: Okno dialogowe – Wybierz folder


  Aby zatwierdzić wybór wskazanego katalogu należy nacisnąć przycisk OK. Przycisk Anuluj pozwala powrócić do okna wyboru folderu docelowego aplikacji, bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
  Po wskazaniu folderu docelowego i naciśnięciu przycisku Dalej > kreator instalacji jest już gotowy do instalacji oprogramowania proCertum CardManager. Aby rozpocząć proces instalacji należy nacisnąć przycisk Instaluj.  Rysunek 7: Okno instalatora – Stan instalacji


  Instalator rozpocznie proces kopiowania plików aplikacji.  Rysunek 8: Okno instalatora – Stan instalacji  Rysunek 9: Okno instalatora – Zakończenie procesu instalacji


  Naciśnięcie przycisku Zakończ zamyka kreatora instalacji aplikacji proCertum CardManager i kończy jej instalację.

  Uruchomienie aplikacji proCertum CardManager

  W celu uruchomienia aplikacji proCertum CardManager z menu Start należy wybrać proCertum CardManager. Wyświetlone zostanie okno główne programu proCertum CardManager.  Rysunek 10: Okno główne programu proCertum CardManager


  Jeśli na stacji roboczej zainstalowano więcej niż jeden czytnik kart to użytkownik powinien rozpocząć pracę z programem od wyboru czytnika z którym program ma współpracować. Aby to zrobić należy wskazać odpowiedni czytnik z rozwijanej listy.
  Przycisk O programie pozwala na sprawdzenie numeru wersji oprogramowania, bibliotek wykorzystywanych przez program proCertum CardManager oraz licencji producenta oprogramowania.  Rysunek 11: Okno informacyjne programu proCertum CardManager


  Aby zakończyć pracę z programem należy nacisnąć przycisk Zakończ w oknie głównym aplikacji proCertum CardManager.
  Program proCertum CardManager pozwala zarządzać profilami znajdującymi się na karcie procesorowej.
  Uwaga! W instrukcji omówiono wszystkie możliwe profile, które mogą znajdować się na karcie, a także wszystkie możliwe opcje związane z zarządzaniem tymi profilami. Dostępność profili oraz opcji zależy od rodzaju dostarczonej karty oraz cyklu życia w jakim karta się znajduje. W praktyce nie wszystkie opisane opcje będą dostępne dla konkretnej karty.
  Aby odczytać zawartość karty należy nacisnąć przycisk Czytaj kartę.  Rysunek 12: Okno programu proCertum CardManager z widocznymi zakładkami profili


  Po rozpoznaniu karty widoczny jest numer karty, a także wszystkie profile znajdujące się na karcie w postaci aktywnych zakładek. Przycisk Więcej informacji>> dodatkowo wyświetla tabelkę z listą profili wraz z ich wersjami.  Rysunek 13: Efekty działania przycisku Więcej informacji>>


  Obsługa konkretnego profilu wiąże się z wybraniem odpowiadającej temu profilowi zakładki. W trakcie obsługi profilu program korzysta z plików dostarczonych wraz z aplikacjami współpracującymi z danym profilem. W przypadku braku któregoś z plików na ekranie pojawi się komunikat z informacją o nazwie pliku niezbędnego dla prawidłowego działania aplikacji.

  Problem: Otrzymujemy komunikat:  Przyczyna: W czytniku nie ma karty.
  Rozwiązanie: Należy włożyć kartę procesorową do czytnika kart.

  Problem: W czytniku jest karta ale otrzymujemy komunikat:  Przyczyna: Karta jest nieprawidłowo umieszczona w czytniku.
  Rozwiązanie: Należy włożyć kartę procesorową do czytnika kart.


  Uwaga!
  W instrukcji używa się pojęcia kod PIN/PUK, przez które rozumiany jest PIN/PUK do aktualnie omawianego profilu karty.
  Każdy z profili jest niezależny od innych i posiada swój własny kod PIN oraz kod PUK. Zablokowanie kodu PIN lub kodu PUK danego profilu nie wpływa na stan kodów PIN i kodów PUK w innych profilach. Blokada kodu PUK danego profilu jest nieodwracalna, natomiast nie ma to wpływu na pozostałe profile.
  Uwaga!
  Trzykrotne, kolejne błędne podanie kodu PUK dla profilu spowoduje jego nieodwracalne zablokowanie.
  Kody PIN i PUK dla profilu zwykłego i bezpiecznego mogą mieć długość od 4 do 8 znaków z wyjątkiem kodu PIN dla profilu bezpiecznego, który musi składać się tylko z cyfr. Kody PIN i PUK dla profilu UniLock mogą mieć długość od 5 do 12 znaków.
  Uwaga!
  Zaleca się, aby kod PIN i PUK używały standardowych kodów ASCII w zakresie kodów od 32 do 127.
  Standardowe kody ASCII z zakresu od 32 do 127 to cyfry, duże i małe litery alfabetu angielskiego oraz znaki: !"#$%&'()+,-./:;<=>?@[
  ]^_`{|}~{*}.
  Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową.
  W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

  Opcje

  Po naciśnięciu przycisku Opcje wyświetlony zostanie Panel pozwalający na sterowanie opcjami programu.
  Dostępne są następujące opcje:
  Dla profilu zwykłego:

  • Wyświetlaj przycisk usuwania certyfikatów na profilu zwykłym – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na zakładce Profil zwykły widoczny będzie przycisk Usuń certyfikat, pozwalający na usunięcie wybranego certyfikatu.
  • Pamiętaj kod PIN dla aplikacji korzystających z CSP – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w aplikacjach korzystających z CSP, po pierwszym poprawnym podaniu kodu PIN zostanie on zapamiętany i automatycznie używany w kolejnych próbach jego użycia bez konieczności ponownego wprowadzania go przez użytkownika.


  Dla profilu bezpiecznego:

  • Wyświetlaj przycisk usuwania certyfikatów na profilu bezpiecznym – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na zakładce Profil bezpieczny widoczny będzie przycisk Usuń certyfikat, pozwalający na usunięcie wybranego certyfikatu
  • Pamiętaj kod PIN dla aplikacji korzystających z CSP – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w aplikacjach korzystających z CSP, po pierwszym poprawnym podaniu kodu PIN zostanie on zapamiętany i automatycznie używany w kolejnych próbach jego użycia bez konieczności ponownego wprowadzania go przez użytkownika.  Opcje dotyczące zapamiętywania kodu PIN domyślnie są włączone. Natomiast opcje dotyczące możliwości usuwania certyfikatów domyślnie są wyłączone. Oznacza to, że użytkownik, który będzie chciał usunąć certyfikat będzie musiał najpierw włączyć odpowiednią opcję.


  Rysunek 14: Opcje

  Profil bezpieczny

  Jeżeli chcemy zarządzać profilem dla certyfikatów kwalifikowanych, należy wybrać zakładkę Profil bezpieczny. Efektem powyższego działania będzie wyświetlenie okna z informacjami o wybranym profilu karty oraz listy certyfikatów znajdujących się na tym profilu.
  Uwaga!
  Do zarządzania Profilem bezpiecznym może być niezbędny moduł uwierzytelniający.  Rysunek 15: Zakładka Profil bezpieczny

  Inicjalizacja Profilu bezpiecznego karty

  Uwaga!
  Użytkownikowi dostarczana jest zwykle karta z zainicjalizowanymi profilami, wobec czego użytkownik jest zwolniony z konieczności ich inicjalizacji.
  Karta procesorowa może być dostarczona z „niezainicjalizowanym profilem". Oznacza to, że w oknie głównym aplikacji proCertum CardManager pojawi się zakładka z nazwą profilu. Profile mogą być niezainicjalizowane, niezależnie od pozostałych.
  Jeżeli dany profil jest niezainicjalizowany to oznacza to, że jest on pusty i nie zostały dla niego zdefiniowane kody PIN i PUK.
  Profilu niezainicjalizowanego nie można użyć (np. wygenerować pary kluczy lub zapisać certyfikatu). W trakcie procesu inicjalizacji użytkownik definiuje kody PIN i PUK dla profilu. Aplikacje wspierające obsługę kart kryptograficznych nie wykrywają niezainicjalizowanego profilu.
  Aby zainicjalizować profil należy nacisnąć przycisk Inicjalizuj profil, a następnie zdefiniować nowy kod PUK i nowy kod PIN. Każdorazowo zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć przycisk OK. Po zainicjalizowaniu profilu jest on gotowy do użycia.
  Uwaga!
  Ponowna inicjalizacja profilu nie jest możliwa. Nie można również przywrócić stanu sprzed inicjalizacji.  Rysunek 16: Zakładka Profil bezpieczny – profil niezainicjalizowany  Rysunek 17: Okno dialogowe – Inicjalizacja profilu bezpiecznego

  Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu bezpiecznego karty

  Zdefiniowanie nowego kodu PIN jest niezbędną operacją do prawidłowej eksploatacji karty. W trakcie pierwszego uruchomienia programu proCertum CardManager z nową kartą należy bezwzględnie nadać karcie nowy kod PIN.
  Aby nadać nowy PIN należy nacisnąć przycisk Nowy PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 18: Okno dialogowe – Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu bezpiecznego


  Aplikacja poprosi nas o podanie kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować z nadania nowego kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.

  Rysunek 19: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PIN dla Profilu bezpiecznego karty

  Aby zmienić kod PIN należy nacisnąć przycisk Zmień PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 20: Okno dialogowe – Zmiana kodu PIN dla Profilu bezpiecznego


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PIN i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.

  Rysunek 21: Okno informujące o zakończeniu operacji zmiany nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PUK dla Profilu bezpiecznego karty

  Aby zmienić kod PUK należy nacisnąć przycisk Zmień PUK. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 22: Okno dialogowe – Zmiana kodu PUK dla Profilu bezpiecznego


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PUK i wprowadzenie nowego kodu PUK. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PUK należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PUK i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 23: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PUK

  Zapis certyfikatu do Profilu bezpiecznego karty w przypadku karty STARCOS 3.0

  W przypadku kart STARCOS 3.0 ( wersja profilu 3.x.x) , gdy w profilu bezpiecznym znajduje się już wygenerowany klucz prywatny to istnieje możliwość zapisu do tego profilu certyfikatu z kluczem publicznym pasującym do wspomnianego klucza prywatnego. W tym celu należy nacisnąć przycisk Zapisz certyfikat. Pojawi się okno umożliwiające zapis certyfikatu do profilu bezpiecznego.  Rysunek 24: Okno dialogowe – Zapis certyfikatu do profilu bezpiecznego


  Po wskazaniu pliku (obsługiwane formaty: .cer, .der), podaniu poprawnego kodu PIN i naciśnięciu przycisku OK certyfikat zostanie zapisany do profilu bezpiecznego.

  Odnowienie certyfikatu w profilu bezpiecznym w przypadku karty STARCOS 2.3

  W przypadku karty STARCOS 2.3 (wersja profilu 1.x.x) zamiast przycisku Zapisz certyfikat pojawia się przycisk Odnów certyfikat. Ma on dokładnie takie samo działanie jak przycisk Zapisz certyfikat w przypadku karty STARCOS 3.0 (patrz p. 5.5), czyli pozwala na zapis w profilu bezpiecznym certyfikatu otrzymanego z Centrum Certyfikacji.
  Poprzedni certyfikat zostanie usunięty i zastąpiony nowym.  Rysunek 25: Okno dialogowe – Odnowienie certyfikatu w profilu bezpiecznym

  Usunięcie certyfikatu z Profilu bezpiecznego karty

  Aby usunąć certyfikat należy wybrać certyfikat do usunięcia z Listy certyfikatów, a następnie nacisnąć przycisk Usuń certyfikat. W przypadku, gdy przycisk Usuń certyfikat jest niewidoczny, należy przejść do Opcji i włączyć odpowiednią opcję uaktywniającą ten przycisk.
  Po naciśnięciu przycisku Usuń certyfikat pojawi się następujące okno:  Rysunek 26: Okno dialogowe – Usunięcie certyfikatu i klucza prywatnego z Profilu bezpiecznego


  W polu PIN należy wprowadzić kod PIN i zatwierdzić usunięcie certyfikatu przyciskiem OK. Aby zrezygnować z usunięcia certyfikatu, należy kliknąć na Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 27: Okno informujące o zakończeniu operacji usunięcia certyfikatu


  Uwaga!
  Operacja usunięcia certyfikatu jest nieodwracalna! Wraz z certyfikatem zostanie usunięta odpowiadająca mu para kluczy. Ponowna instalacja certyfikatu kwalifikowanego na kartę nie będzie możliwa.

  Rejestracja certyfikatów z Profilu bezpiecznego karty

  Rejestracja certyfikatów jest możliwa wówczas, gdy na stacji roboczej zainstalowano komponent biblioteka cryptoCertumCSP oraz komponent biblioteka cryptoCertum3CSP. Komponenty te są instalowane automatycznie podczas instalacji standardowej.
  Aby zarejestrować certyfikaty należy nacisnąć przycisk Rejestruj certyfikaty. Aplikacja proCertum CardManager potwierdza dokonanie rejestracji.  Rysunek 28: Okno informujące o zakończeniu operacji rejestracji certyfikatu


  Uwaga!
  Powyższa procedura rejestruje wszystkie certyfikaty znajdujące się na karcie w systemie Windows. Dzięki temu certyfikaty zapisane na karcie widoczne będą np. w programach pocztowych systemu Windows.

  Przeglądanie szczegółów certyfikatu z Profilu bezpiecznego karty

  Aby zapoznać się ze szczegółami certyfikatu należy wybrać certyfikat z Listy certyfikatów a następnie nacisnąć przycisk Pokaż szczegóły certyfikatu. Pojawi się wówczas okno, w którym widoczne są trzy zakładki:

  • Ogólne;
  • Szczegóły;
  • Ścieżka certyfikacji.  Rysunek 29: Okno dialogowe – Informacja o certyfikacie


  Aby zapoznać się z poszczególnymi danymi należy wybrać odpowiednią zakładkę.

  Profil zwykły

  Jeżeli chcemy zarządzać profilem dla certyfikatów niekwalifikowanych, należy wybrać zakładkę Profil zwykły. Efektem powyższego działania będzie wyświetlenie okna z informacjami o wybranym profilu karty oraz listy certyfikatów znajdujących się na tym profilu.  Rysunek 30: Zakładka Profil zwykły

  Inicjalizacja Profilu zwykłego karty

  Uwaga!
  Użytkownikowi dostarczana jest zwykle karta z zainicjalizowanymi profilami wobec czego użytkownik jest zwolniony z konieczności ich inicjalizacji.
  Karta procesorowa może być dostarczona z „niezainicjalizowanym profilem". Oznacza to, że w oknie głównym aplikacji proCertum CardManager pojawi się zakładka z nazwą profilu. Profile mogą być niezainicjalizowane, niezależnie od pozostałych.
  Jeżeli dany profil jest niezainicjalizowany to oznacza to, że jest on pusty i nie zostały dla niego zdefiniowane kody PIN i PUK.
  Profilu niezainicjalizowanego nie można użyć (np. wygenerować pary kluczy lub zapisać certyfikatu). W trakcie procesu inicjalizacji użytkownik definiuje kody PIN i PUK dla profilu. Aplikacje wspierające obsługę kart kryptograficznych nie wykrywają niezainicjalizowanego profilu.
  Aby zainicjalizować profil należy nacisnąć przycisk Inicjalizuj profil a następnie zdefiniować nowy kod PUK i nowy kod PIN. Każdorazowo zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć przycisk OK. Po zainicjalizowaniu profilu jest on gotowy do użycia.
  Uwaga!
  Ponowna inicjalizacja profilu nie jest możliwa. Nie można również przywrócić stanu sprzed inicjalizacji.  Rysunek 31: Zakładka Profil zwykły – profil niezainicjalizowany  Rysunek 32: Okno dialogowe – Inicjalizacja profilu zwykłego

  Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu zwykłego karty

  Aby nadać nowy PIN należy nacisnąć przycisk Nowy PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 33: Okno dialogowe – Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu zwykłego


  Aplikacja poprosi nas o podanie kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować z nadania nowego kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 34: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PIN dla Profilu zwykłego karty

  Aby zmienić kod PIN należy nacisnąć przycisk Zmień PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 35: Okno dialogowe – Zmiana kodu PIN dla Profilu zwykłego


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PIN i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 36: Okno informujące o zakończeniu operacji zmiany nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PUK dla Profilu zwykłego karty

  Aby zmienić kod PUK należy nacisnąć przycisk Zmień PUK. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 37: Okno dialogowe – Zmiana kodu PUK dla Profilu zwykłego


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PUK i wprowadzenie nowego kodu PUK. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PUK należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PUK i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 38: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PUK

  Usunięcie certyfikatu z Profilu zwykłego karty

  Aby usunąć certyfikat należy wybrać certyfikat do usunięcia z Listy certyfikatów, a następnie nacisnąć przycisk Usuń certyfikat. W przypadku, gdy przycisk Usuń certyfikat jest niewidoczny, należy przejść do Opcji i włączyć odpowiednią opcję uaktywniającą ten przycisk.
  Po naciśnięciu przycisku Usuń certyfikat pojawi się następujące okno:  Rysunek 39: Okno dialogowe – Usunięcie certyfikatu i klucza prywatnego z Profilu zwykłego


  W polu PIN należy wprowadzić kod PIN i zatwierdzić usunięcie certyfikatu przyciskiem OK. Aby zrezygnować z usunięcia certyfikatu, należy kliknąć na Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 40: Okno informujące o zakończeniu operacji usunięcia certyfikatu


  Uwaga!
  Operacja usunięcia certyfikatu jest nieodwracalna! Wraz z certyfikatem zostanie usunięta odpowiadająca mu para kluczy. Ponowna instalacja certyfikatu na kartę będzie możliwa tylko w przypadku dysponowania kopią zapasową certyfikatu wraz z odpowiadającą mu parą kluczy!

  Rejestracja certyfikatów z Profilu zwykłego karty

  Rejestracja certyfikatów jest możliwa wówczas, gdy na stacji roboczej zainstalowano komponent biblioteka crypto3CSP. Komponenty te są instalowane automatycznie podczas instalacji standardowej. Dodatkowo, konieczna może być instalacja aplikacji Podpis Elektroniczny Zwykły (o ile została dołączona do płytki instalacyjnej).
  Aby zarejestrować certyfikaty należy nacisnąć przycisk Rejestruj certyfikaty. Aplikacja proCertum CardManager potwierdza dokonanie rejestracji.  Rysunek 41: Okno informujące o zakończeniu operacji rejestracji certyfikatu


  Uwaga!
  Powyższa procedura rejestruje wszystkie certyfikaty znajdujące się na karcie w systemie Windows. Dzięki temu certyfikaty zapisane na karcie widoczne będą np. w programach pocztowych systemu Windows.

  Szczegóły certyfikatu z Profilu zwykłego karty

  Aby zapoznać się ze szczegółami certyfikatu należy wybrać certyfikat z Listy certyfikatów a następnie nacisnąć przycisk Pokaż szczegóły certyfikatu. Pojawi się wówczas okno, w którym widoczne są trzy zakładki:

  • Ogólne;
  • Szczegóły;
  • Ścieżka certyfikacji.  Rysunek 42: Okno dialogowe – Informacja o certyfikacie


  Aby zapoznać się z poszczególnymi danymi należy wybrać odpowiednią zakładkę.

  Import certyfikatu z kluczem prywatnym do Profilu zwykłego karty

  Aby zaimportować certyfikat zawierający klucz prywatny należy nacisnąć przycisk Importuj certyfikat. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 43: Okno dialogowe – Dane certyfikatu importowanego do Profilu zwykłego


  Należy w nim wskazać lokalizację certyfikatu w pliku z rozszerzeniem .pfx lub .p12.  Rysunek 44: Okno dialogowe – Wybór pliku z certyfikatem


  Po wskazaniu pliku należy podać hasło chroniące klucz prywatny oraz kod PIN do profilu zwykłego karty.  Rysunek 45: Okno dialogowe – Wprowadzenie hasła do klucza prywatnego i kodu PIN


  Aby zatwierdzić operację należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować z procedury importu certyfikatu należy nacisnąć przycisk Anuluj. Zaimportowany certyfikat pojawi się na liście certyfikatów.
  Uwaga!
  Wymagana długość klucza dla importowanego certyfikatu zależy od rodzaju karty i może wynosić od 768 do 1024 lub od 768 do 2048 bitów.

  Import certyfikatu z kluczem publicznym do Profilu zwykłego karty


  Aby zaimportować certyfikat zawierający klucz publiczny, powiązany z kluczem prywatnym znajdującym się już na karcie w Profilu zwykłym, należy nacisnąć przycisk Importuj certyfikat. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 46: Okno dialogowe – Dane certyfikatu importowanego do Profilu zwykłego


  Należy w nim wskazać lokalizację certyfikatu w pliku z rozszerzeniem .crt lub .cer lub .der.  Rysunek 47: Okno dialogowe – Wybór pliku z certyfikatem


  Po wskazaniu pliku należy podać kod PIN do profilu zwykłego karty.  Rysunek 48: Okno dialogowe – Wprowadzenie kodu PIN


  Aby zatwierdzić operację należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować z procedury importu certyfikatu należy nacisnąć przycisk Anuluj. Zaimportowany certyfikat pojawi się na liście certyfikatów.
  Uwaga!
  Jeżeli dla wskazanego certyfikatu, w Profilu zwykłym karty nie zostanie odnaleziony powiązany klucz prywatny to aplikacja wyświetli następujący komunikat:  Rysunek 49: Okno dialogowe – Komunikat o braku powiązanego klucza prywatnego


  Uwaga!
  Jeżeli dla wskazanego certyfikatu, w Profilu zwykłym karty zostanie odnaleziony powiązany klucz prywatny, który powiązany jest już z certyfikatem znajdującym się na karcie to aplikacja dokona próby nadpisania certyfikatu znajdującego się na karcie. Przed wykonaniem tej próby wyświetlone zostanie stosowne zapytanie:  Rysunek 50: Okno dialogowe – Pytanie o zatwierdzenie nadpisania certyfikatu


  Po zatwierdzeniu nadpisania poprzedni certyfikatu zostanie usunięty, a w jego miejsce zostanie zaimportowany certyfikat wskazany przez użytkownika.

  Profil UniLock

  W przypadku gdy chcemy zarządzać profilem przeznaczonym na dane związane z ochroną dostępu do komputera, należy wybrać zakładkę Profil UniLock. W wyniku czego zostanie wyświetlone okno z informacjami o wybranym profilu karty oraz informacje o domenie.  Rysunek 51: Zakładka Profil UniLock

  Inicjalizacja Profilu UniLock karty

  Uwaga!
  Użytkownikowi dostarczana jest zwykle karta z zainicjalizowanymi profilami wobec czego użytkownik jest zwolniony z konieczności ich inicjalizacji.
  Karta procesorowa może być dostarczona z „niezainicjalizowanym profilem". Oznacza to, że w oknie głównym aplikacji proCertum CardManager pojawi się zakładka z nazwą profilu. Profile mogą być niezainicjalizowane, niezależnie od pozostałych.
  Jeżeli dany profil jest niezainicjalizowany to oznacza to, że jest on pusty i nie zostały dla niego zdefiniowane kody PIN i PUK.
  Profilu niezainicjalizowanego nie można użyć (np. wygenerować pary kluczy lub zapisać certyfikatu). W trakcie procesu inicjalizacji użytkownik definiuje kody PIN i PUK dla profilu. Aplikacje wspierające obsługę kart kryptograficznych nie wykrywają niezainicjalizowanego profilu.
  Aby zainicjalizować profil należy nacisnąć przycisk Inicjalizuj profil a następnie zdefiniować nowy kod PUK i nowy kod PIN. Każdorazowo zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć przycisk OK. Po zainicjalizowaniu profilu jest on gotowy do użycia.
  Uwaga!
  Ponowna inicjalizacja profilu nie jest możliwa. Nie można również przywrócić stanu sprzed inicjalizacji.  Rysunek 52: Zakładka Profil UniLock – profil niezainicjalizowany  Rysunek 53: Okno dialogowe – Inicjalizacja profilu UniLock

  Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu UniLock karty

  Aby nadać nowy PIN należy nacisnąć przycisk Nowy PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 54: Okno dialogowe – Nadanie nowego kodu PIN dla Profilu UniLock


  Aplikacja poprosi nas o podanie kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować z nadania nowego kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 55: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PIN dla Profilu UniLock karty

  Aby zmienić kod PIN należy nacisnąć przycisk Zmień PIN. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 56: Okno dialogowe – Zmiana kodu PIN dla Profilu UniLock


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PIN i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PIN i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 57: Okno informujące o zakończeniu operacji zmiany nadawania nowego kodu PIN

  Zmiana kodu PUK dla Profilu UniLock karty

  Aby zmienić kod PUK należy nacisnąć przycisk Zmień PUK. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 58: Okno dialogowe – Zmiana kodu PUK dla Profilu UniLock


  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PUK i wprowadzenie nowego kodu PUK. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PUK należy nacisnąć przycisk OK. Aby zrezygnować ze zmiany kodu PUK i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć przycisk Anuluj. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.  Rysunek 59: Okno informujące o zakończeniu operacji nadawania nowego kodu PUK

  Wyczyść rekord

  Aby wyczyścić rekord należy nacisnąć przycisk Wyczyść rekord. Pojawi się wówczas następujące okno:  Rysunek 60: Okno usuwania rekordu logowania do domeny


  Po wpisaniu kodu PIN i naciśnięciu przycisku OK. rekord zostanie usunięty. Aby zrezygnować z wyczyszczenia rekordu i zachować poprzednie ustawienia, należy kliknąć na Anuluj. Rekord zostanie usunięty z listy.

  CryptoCertum Scanner

  W celu uruchomienia aplikacji CryptoCertum Scanner z menu Start należy wybrać CryptoCertum Scanner. Wyświetlona zostanie ikona w obszarze powiadomień.  Rysunek 61: Ikona CryptoCertum Scanner w obszarze powiadomień


  Aby skonfigurować CryptoCertum Scanner należy kliknąć na ikonie prawym klawiszem myszy. Wyświetlą się wtedy następujące opcje:

  • Uruchom aplikację proCertum CardManager – wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie aplikacji proCertum CardManager.
  • Rejestruj certyfikat z profilu zwykłego – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną rejestracje certyfikatu z profilu zwykłego po włożeniu karty. Certyfikat zostanie zainstalowany w magazynie certyfikatów Windows.
  • Rejestruj certyfikat z profilu bezpiecznego – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną rejestracje certyfikatu z profilu bezpiecznego po włożeniu karty. Certyfikat zostanie zainstalowany w magazynie certyfikatów Windows.
  • Sprawdzaj termin ważności certyfikatów niekwalifikowanych – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że aplikacja CryptoCertum Scanner sprawdzała będzie czy w profilu zwykłym karty nie znajduje się certyfikat, którego koniec terminu ważności przypada w ciągu najbliższych 30 dni. W przypadku istnienia takiego certyfikatu aplikacja wyświetli stosowne powiadomienie.
  • Sprawdzaj termin ważności certyfikatów kwalifikowanych – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że aplikacja CryptoCertum Scanner sprawdzała będzie czy w profilu bezpiecznym karty nie znajduje się certyfikat, którego koniec terminu ważności przypada w ciągu najbliższych 30 dni. W przypadku istnienia takiego certyfikatu aplikacja wyświetli stosowne powiadomienie.
  • Uruchamiaj automatycznie po zalogowaniu – zaznaczenie tej opcji spowoduje włączanie aplikacji po ponownym uruchomieniu systemu lub też po ponownym zalogowaniu na profil.
  • Zakończ – opcja ta zamyka aplikacje.  Rysunek 62: CryptoCertum Scanner – opcje


  Rysunek 63: CryptoCertum Scanner – informacja o zarejestrowaniu certyfikatów i o zbliżającym się terminie utraty ważności certyfikatu

  Zmiana ustawień czytników

  W przypadku niektórych czytników kart kryptograficznych aplikacja CryptoCertum Scanner potrafi wykryć, że systemowe ustawienia pracy czytnika mogą powodować kłopoty z obsługą kart CryptoCertum. Istnieje wtedy możliwość wykonania zmiany tych ustawień. W zależności od tego czy bieżący użytkownik należy do grupy Administratorów komputera proces ten wygląda odmiennie i opisany jest w kolejnych dwóch podrozdziałach.

  Użytkownik bez uprawnień administracyjnych

  W przypadku, gdy aplikacja CryptoCertum Scanner stwierdzi nieprawidłowe ustawienia czytnika kart kryptograficznych, wyświetli użytkownikowi komunikat z informacją o możliwości zmiany tych ustawień na prawidłowe.  Rysunek 64: CryptoCertum Scanner – informacja o możliwości zmiany ustawień czytnika kart kryptograficznych


  Po naciśnięciu przycisku Tak aplikacja wyświetli okno umożliwiające wybór użytkownika, podanie jego nazwy użytkownika i hasła.  Rysunek 65: CryptoCertum Scanner – wybór konta użytkownika z poziomu którego zostaną zmienione ustawienia czytnika


  Należy wprowadzić nazwę użytkownika - Administratora i jego hasło.  Rysunek 66: CryptoCertum Scanner – wprowadzenie nazwy Administratora i jego hasła celem zmiany ustawień czytnika


  Po wprowadzeniu nazwy Administratora, jego hasła i zatwierdzenia przyciskiem OK ustawienia czytnika zostaną zmienione. Aplikacja CryptoCertum Scanner poprosi o restart komputera.  Rysunek 67: CryptoCertum Scanner – prośba o restart komputera

  Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi

  W przypadku, gdy aplikacja CryptoCertum Scanner stwierdzi nieprawidłowe ustawienia czytnika kart kryptograficznych, wyświetli użytkownikowi komunikat z informacją o możliwości zmiany tych ustawień na prawidłowe.  Rysunek 68: CryptoCertum Scanner – informacja o możliwości zmiany ustawień czytnika kart kryptograficznych

  Po naciśnięciu przycisku Tak aplikacja wyświetli okno umożliwiające wybór użytkownika, podanie jego nazwy użytkownika i hasła.  Rysunek 69: CryptoCertum Scanner – wybór konta użytkownika z poziomu którego zostaną zmienione ustawienia czytnika


  Należy wybrać bieżącego użytkownika i odznaczyć opcję Chroń mój komputer i dane przed działaniem nieautoryzowanych programów.  Rysunek 70: CryptoCertum Scanner – wybór bieżącego użytkownika


  Po zatwierdzeniu przyciskiem OK ustawienia czytnika zostaną zmienione. Aplikacja CryptoCertum Scanner poprosi o restart komputera.  Rysunek 71: CryptoCertum Scanner – prośba o restart komputera

  proCertum Diagnostic

  W celu uruchomienia aplikacji proCertum Diagnostic z menu Start należy wybrać proCertum Diagnostic. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno aplikacji.  Rysunek 72: Okno aplikacji proCertum Diagnostic


  Aby wygenerować raport należy nacisnąć przycisk Generuj raport. Po naciśnięciu przycisku zawartość raportu zostanie wyświetlona w oknie aplikacji proCertum Diagnostic.  Rysunek 73: Wygenerowany raport w aplikacji proCertum Diagnostic


  Wygenerowany raport można zapisać również do pliku o rozszerzeniu „txt" poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz raport. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno dialogowe, w którym należy wskazać katalog docelowy i nazwę pliku z raportem.  Rysunek 74: Okno dialogowe zapisu raportu

  Powiadamianie o aktualizacji

  W aplikacji proCertum CardManager zawarty jest mechanizm powiadamiania o pojawieniu się nowszej wersji aplikacji. Mechanizm uruchamia się przy włączaniu aplikacji. Gdy pojawi się nowsza wersja oprogramowania pojawi się następujący komunikat:  Rysunek 75: Okno informujące o nowej wersji aplikacji


  Po naciśnięciu przycisk Tak otworzy się okno ze stroną WWW, z której będzie można pobrać nową wersję aplikacji. Aby mechanizm zadziałał komputer musi być podłączony do Internetu.  Rysunek 76: Strona WWW z nową wersją proCertum CardManager


proCertum CardManager – FAQ

 • 1. Jak zaktualizować program proCertum CardManager do najnowszej wersji?   
  Rozwiązanie:

  1. Etap I – pobranie najnowszej wersji z serwisu certum.pl

  • Nową wersję oprogramowania proCertum CardManager można pobrać bezpośrednio z serwisu CERTUM:
  • www.certum.pl -> Produkty -> Oprogramowanie i biblioteki -> proCertum CardManager

  2. Etap II – odinstalowanie ze stacji roboczej (komputera) aktualnie zainstalowanej wersji proCertum CardManager

  a. Aby odinstalować proCertum CardManager należy:

  • Uruchomić „panel sterowania” -> „odinstaluj programy”
  • Z listy programów należy wybrać program proCertum CardManager i kliknąć „Odinstaluj/zmień”
  • Następnie postępujemy zgodnie z poleceniami kreatora deinstalacji oprogramowania

  3. Etap III – instalacja najnowszej wersji proCertum CardManader

  • Proces instalacji oprogramowania proCertum CardManaderopisany jest dokumentacji użytkownika.
 • 2. Jak usunąć starą wersję proCertumManager?   
  Rozwiązanie:

  Odinstalowanie oprogramowania proCertum CardManager ze stacji roboczej (komputera) można wykonać na dwa sposoby:

  Sposób pierwszy: aby odinstalować proCertum CardManager należy:

  • Uruchomić „panel sterowania” -> „odinstaluj programy”
  • z listy programów należy wybrać program proCertum CardManager i kliknąć „Odinstaluj”
  • Następnie postępujemy zgodnie z poleceniami kreatora deinstalacji oprogramowania

  Sposób drugi: aby odinstalować proCertum CardManager należy:

  • Kliknąć przycisk Start > wszystkie programy Uruchomić „panel sterowania” -> „odinstaluj programy”
  • z listy programów należy wybrać program proCertum CardManager i kliknąć „Odinstaluj”
  • Następnie postępujemy zgodnie z poleceniami kreatora deinstalacji oprogramowania

 • 3. We właściwościach certyfikatu pojawia się komunikat o tym, że certyfikat wydany jest przez niezaufanego wydawcę.   
  Objawy:

  W oprogramowaniu proCertum CardManager występuje komunikat: „System Windows nie ma wystarczających informacji, aby zweryfikować certyfikat” .

  Objawy występują po wybraniu certyfikatu kwalifikowanego z listy certyfikatów i naciśnięciu przycisku „Pokaż szczegóły certyfikatu” w zakładce „Ogólne” – informacje o certyfikacie.  Przyczyna:

  Brak zainstalowanego kwalifikowanego zaświadczenia certyfikacyjnego Certum PCC i zaświadczenia certyfikacyjnego Narodowego Centrum Certyfikacji CENTRAST

  Rozwiązanie:

  Krok 1 – zainstalowanie certyfikatu kwalifikowanego Certum PCC. Można go pobrać >> tutaj <<.

  Krok 2 – zainstalowanie certyfikatu kwalifikowanego Narodowego Centrum Certyfikacji CENTRAST. Można go pobrać >> tutaj <<.


 • 4. Jak mogę odblokować kod PIN?   
  Objawy:

  W oprogramowaniu proCertum Cardmanager status kodu PIN określony jest jako zablokowany.  Przyczyna:

  Trzykrotne, błędne podanie kodu PIN.

  Rozwiązanie:

  PIN można odblokować za pomocą kodu PUK oraz programu proCertum CardManager.

  W tym celu należy wybrać zakładkę ‘Profil bezpieczny’ w oprogramowaniu proCertum CardManager i wcisnąć przycisk Nowy PIN:  Aplikacja poprosi o podanie kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk ‘OK’:  Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian: • 5. Wpisałem trzykrotnie błędny PIN i został on zablokowany. Nie znam kodu PUK. Czy mogę odblokować kartę?   
  Rozwiązanie:

  1. TAK – jeżeli kod PUK nie został zmieniony

  Informacja skąd można pobrać kod PUK została opisana w punkcie: „Skąd mam poprać kod PUK dla Profilu bezpiecznego mojej karty?”

  2. NIE – jeżeli kod PUK został zmieniony na inny niż nadany przez CERTUM

  Bez znajomości kodu PUK nie ma możliwości odblokowania karty. W celu wymiany karty kryptograficznej prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

 • 6. Jak mogę zmienić PIN?   
  Objawy:

  Zmiana kodu PIN jest możliwa za pomocą oprogramowania proCertum CardManager.  Przyczyna:

  Trzykrotne, błędne podanie kodu PIN.

  Rozwiązanie:

  Zmiana kodu PIN jest możliwa za pomocą oprogramowania proCertum CardMAnager.

  Aby zmienić PIN należy w oprogramowaniu CardManager wybrać zakładkę ‘Profil bezpieczny’ i nacisnąć przycisk Zmień PIN:  Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PIN i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk ‘OK’:  Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian: • 7. Wpisałem trzykrotnie błędny kod PUK i karta kryptograficzna została zablokowana?   
  Objawy:

  W oprogramowaniu proCertum Cardmanager status kodu PUK określony jest jako zablokowany.


  Przyczyna:

  Trzykrotne, błędne wpisanie kodu PUK przy próbie odblokowania kodu PIN.

  Rozwiązanie:

  W przypadku zablokowania karty poprzez wpisanie błędnego kodu PUK nie ma możliwości jej odblokowania. W celu wymiany karty kryptograficznej prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

 • 8. W jaki sposób pierwszy raz nadać kod PUK i PIN dla Profilu zwykłego karty?   
  Objawy:

  Użytkownik chciałby po raz pierwszy pobrać na kartę certyfikat niekwalifikowany, ale nie zna swojego kodu PUK i PIN do profilu karty.


  Przyczyna:

  Karta procesorowa standardowo zawsze dostarczana jest z „niezainicjalizowanym” profilem zwykłym, tzn. nie zostały jeszcze dla niej nadane kody PUK i PIN.

  Rozwiązanie:

  W celu aktywowania profilu, należy uruchomić aplikację proCertum CardManager i przejść do zakładki „Profil zwykły”. Następnie należy nacisnąć przycisk „Inicjalizuj profil” oraz zdefiniować nowy kod PUK i nowy kod PIN. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć przycisk „OK”. Po zainicjalizowaniu profilu jest on gotowy do użycia.

 • 9. Skąd mam pobrać kod PUK dla Profilu bezpiecznego mojej karty?   
  Objawy:

  Użytkownik chciałby po raz pierwszy pobrać na kartę certyfikat kwalifikowany, ale nie zna swojego kodu PUK do profilu bezpiecznego karty.


  Przyczyna:

  Karta procesorowa standardowo po przesłaniu jej do klienta nie zawiera dokumentu z podanym kodem PUK. Ze względów bezpieczeństwa kod PUK jest dostępny z poziomu konta klienta.

  Uwaga:po zmianie kodu PUK na własny (inny niż ten zapisany na koncie), kod który jest widoczny na koncie klienta nie będzie już pasował do profilu bezpiecznego znajdującego się na karcie.

  Rozwiązanie:

  Uwaga: Kod PUK można uzyskać tylko po dokonaniu aktywacji certyfikatu kwalifikowanego!

  W celu pobraniakodu PUK dla profilu bezpiecznego, należy:

  • Wejść na stronę: https://status.certum.pl/cua/auth
  • Zalogować się na swoje konto
   • Uwaga: Telekod jest wysyłany zaraz po wydaniu certyfikatu kwalifikowanego na podany w formularzu aktywacyjnym adres e-mail przez klienta.
   • Przykładowa wiadomość:

  • Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk o nazwie: „Pobierz Certyfikat”,
  • Należy przejść do części o nazwie: Zaawansowana instalacja certyfikatu (niestandardowa), a następnie należy,
   • kliknąć przycisk o nazwie: „Pobierz kod PUK”
   • Wpisać PESEL osoby na którą został wydany certyfikat oraz wprowadzić numer karty, który znajduje się na rewersie karty
   • po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk o nazwie: „Pokaż kody”
  • Przypisany do państwa karty kod PUK należy odczytać z pozycji o nazwie: „Kod PUK”
 • 10. W jaki sposób można włączyć w proCertum CardManager możliwość usunięcia certyfikatu z kary w profilu bezpiecznym/profilu zwykłym?   
  Objawy:

  Użytkownik po wejściu do profilu bezpiecznego lub profilu zwykłego nie miał przycisku „usuń certyfikat” co uniemożliwiało usunięcie certyfikatu z listy certyfikatów.  Przyczyna:

  Przycisk „usuń certyfikat” został wyłączony z powodu przypadkowych usunięć certyfikatów przez użytkowników.

  Uwaga: Usuniętego certyfikatu/ów z karty nie można już ponownie przywrócić do profilu. Klient musi ponownie przejść proces wygenerowania nowego certyfikatu.

  Rozwiązanie:

  W celu aktywowania przycisku „Usuń certyfikat” w profilu bezpiecznym lub zwykłym, należy uruchomić aplikację proCertum CardManager i kliknąć przycisk „Opcje”:


  Następnie należy zaznaczyć checkbox w polu: „Wyświetlaj przycisk usuwania certyfikatów”:  Przycisk pojawi się w następującym miejscu: • 11. Skąd można pobrać program proCertum CardManager?   
  Rozwiązanie:

  Program proCertum CardManager można pobrać bezpośrednio ze strony serwisu CERTUM:

  Ścieżka do pobrania pliku:

  www.certum.pl -> Produkty -> Oprogramowanie i biblioteki -> proCertum CardManager

 • 12. proCertum CardManager nie widzi sterowników do czytnika kart kryptograficznych mimo że są zainstalowane. W jaki sposób to skonfigurować?   
  Rozwiązanie:

  proCertum CardManager korzysta ze sterowników zainstalowanych w systemie. Jeśli czytnik kart nie jest widoczny w pro CertumCardManagerze oznacza to że sterowniki nie zostały zainstalowane poprawnie i należy zrobić to ponownie lub zwrócić się z zapytaniem o pomoc do pomocy technicznej.

 • 13. Czytnik kart nie jest rozpoznawalny w proCertum CardManager, jak to skonfigurować?   
  Rozwiązanie:

  Należy zainstalować poprawnie sterowniki do czytnika kart kryptograficznych, które dostarczane są na płycie CD z oprogramowaniem przez dostawcę czytników.

 • 14. Gdzie można znaleźć nową wersję programu?   
  Rozwiązanie:

  Nową wersję oprogramowania proCertum CardManager można pobrać bezpośrednio ze strony serwisu CERTUM:

  Ścieżka do pobrania pliku:

  www.certum.pl -> Oferta -> Oprogramowanie i biblioteki -> proCertum CardManager

 • 15. Do czego służy profil Zwykły?   
  Rozwiązanie:
  Profil zwykły

  Profil ten służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty i jest powszechnie stosowany do ochrony usług internetowych oraz poczty elektronicznej. Nie powinien być używany do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Obsługa tego profilu jest realizowana za pomocą modułów programowych dostarczanych wraz z elektronicznym kartami identyfikacyjnymi.

  Profil RSA karty nie zapewnia możliwości utworzenia bezpiecznej ścieżki i bezpiecznego kanału. Z tego powodu jest używany jedynie w niepublicznym środowisku do składania zwykłego (niekwalifikowanego) podpisu elektronicznego.


 • 16. Jak można zarejestrować certyfikat kwalifikowany do magazynu przeglądarki Internet Explorer używając aplikację proCertum CardManager?   
  Rozwiązanie:

  W celu rejestracji certyfikatu w magazynie certyfikatów przeglądarki Internet Explorer, należy:

  • uruchomić aplikację proCertum CardManager
  • następnie należy kliknąć przycisk „czytaj kartę”
  • wybieramy „profil bezpieczny”
  • z listy certyfikatów należy wybrać certyfikat, który chcemy zarejestrować w magazynie certyfikatów przeglądarki Internet Explorer
  • po wybraniu certyfikatu należy kliknąć przycisk „Rejestruj certyfikaty”
  • po zakończeniu operacji zostanie wyświetlony następujący komunikat:
 • 17. Do czego służy proCertum CardManager?   
  Rozwiązanie:

  Oprogramowanie proCertum CardManager przeznaczone jest do zarządzania profilami certyfikatów zainstalowanych na karcie cryptoCertum. Przyjazny interfejs pozwala nawet początkującym użytkownikom generować kody PIN dla poszczególnych certyfikatów, umożliwia również samodzielne usuwanie certyfikatów z karty.

  Zalety aplikacji:

  • łatwa i intuicyjna obsługa profili certyfikatów znajdujących się na karcie cryptoCertum,
  • samoczynne wykrywanie zainstalowanych w systemie czytników kart PCSC,
  • pełne zarządzanie kodami PIN certyfikatów zainstalowanych na karcie (zmiana kodu PIN, nadanie nowego kodu PIN),
  • możliwość samodzielnego usuwania certyfikatu z karty cryptoCertum,
  • możliwość importowania certyfikatu do zabezpieczania poczty email na kartę cryptoCertum,
  • możliwość zarejestrowania umieszczonego na karcie cryptoCertum certyfikatu w systemie użytkownika,
  • możliwość automatycznej rejestracji certyfikatów umieszczonych na karcie cryptoCertum przy pomocy narzędzia CryptoCertumScanner,
  • możliwość generowania raportu zawierającego szczegóły dotyczące zainstalowanych czytników kart, kart cryptoCertum i znajdujących się na nich certyfikatów przy pomocy narzędzia proCertum Diagnostic.
 • 18. Czy aplikacja działa na MAC i Linux?   
  Rozwiązanie:

  Istnieje możliwość uruchomienia aplikacji na MAC i Linuxie.

 • 19. PIN/PUK?   
  Rozwiązanie:

  PIN (ang. Personal Identification Number)

  W przypadku PKI, są to dane służące do uwierzytelnienia podmiotu i autoryzacji jego dostępu do komponentu technicznego lub magazynu danych w celu ich ochrony przed możliwością użycia przez podmioty nieuprawnione. Po kilkukrotnym, następującym bezpośrednio po sobie, podaniu błędnego numeru PIN następuje blokada dostępu do komponentu technicznego lub magazynu danych.

  Uwaga:Odblokowanie dostępu do komponetu technicznego, który znajduje się w stanie blokady, wymaga podania specjalnego numeru PUK. Z kolei odblokowanie dostępu do magazynu danych wymaga zwykle interwencji administratora magazynu i zmiany numeru PIN.

  W komponencie technicznym może zostać wykorzystany mechanizm dodatkowego uwierzytelnienia za pomocą numeru PUK w celu wprowadzenia nowego numeru PIN i nowego limitu maksymalnej liczby nieudanych kolejnych uwierzytelnień, po których następuje blokada.

  PUK (ang. Personal Unlocking Key)

  W przypadku technologii PKI, jest to kod służący do odblokowania komponentu technicznego (najczęściej karty kryptograficznej) oraz zmiany kodu PIN. Numer PUK jest przydzielany do konkretnego komponentu technicznego wraz z momentem jej wydania użytkownikowi.

 • 20. Czy za pomocą proCertum CardManager można wgrać inne certyfikaty na kartę kryptograficzną Unizeto?   
  Rozwiązanie:

  Tak -> na profil zwykły karty istnieje możliwość wgrania certyfikatów innych wystawców niż CERTUM.

 • 21. Jakie są wersje językowe aplikacji?   
  Rozwiązanie:

  W wersji proCertum CardManager Internationaldostępne są następujące wersje językowe:

  • Polska
  • Angielska
  • Rosyjska
 • 22. Problem z importowaniem certyfikatu kwalifikowanego na kartę za pomocą oprogramowania proCertum CardManager.   
  Występowanie:
  • Platforma: Windows 2000/XP/Vista
  • Oprogramowanie Unizeto: proCertum CardManager (wersja 3.0.0.70 i starsze)
  Objawy:

  Podczas importowania certyfikatu kwalifikowanego na kartę (import z pliku) pojawia się komunikat:  Przyczyna:

  Występuje błąd związany z importem certyfikatu na kartę kryptograficzną.

  Rozwiązanie:

  Należy odinstalować oprogramowanie proCertum CardManager i ponownie zainstalować jego najnowszą wersję. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać >> tutaj <<.

 • 23. W którym miejscu można sprawdzić wersję programu proCertum CardManager?   
  Rozwiązanie:

  Aby sprawdzić wersję proCertum CardManager należy:

  • Uruchomić proCertum CardManager
  • Kliknąć przycisk „O programie”
  • Numer wersji aktualnie zainstalowanego programu znajduje się po prawej stronie nazwy pliku proCertumCardManager.exe, w zakładce „Informacja o programie”:

 • 24. Jak usunąć certyfikat z karty?   
  Rozwiązanie:

  1. Etap I – włączyć przycisk „Usuń certyfikat”

  • Informacja jak włączyć przycisk „Usuń certyfikat” znajduje się w punkcie:

  „W jaki sposób włączyć w proCertum CardManager możliwość usunięcia certyfikatu z kary w profilu bezpiecznym/profilu zwykłym?”

  2. Etap II – usuwanie certyfikatu w proCertum CardManager:

  Uwaga: Operacja usunięcia certyfikatu jest nieodwracalna! Wraz z certyfikatem zostanie usunięta odpowiadająca mu para kluczy. Ponowna instalacja tego samego certyfikatu na kartę nie będzie możliwa!

  Aby usunąć certyfikat z karty za pomocą proCertum CardManager należy:

  • Uruchomić proCertum CardManager
  • Przejść do profilu bezpiecznego lub profilu zwykłego
  • następnie z listy certyfikatów należy wybrać certyfikat, który chcemy usunąć i klikamy przycisk „Usuń certyfikat”

 • 25. Jak zainstalować certyfikat kwalifikowany na karcie bez JAVY?   
  Rozwiązanie:

  Certyfikat kwalifikowany można zainstalować w za pomocą proCertum CardManager:

  • W sposób zaawansowany („niestandardowy”) – procedura umożliwia przeprowadzenie ręcznej instalacji certyfikatu na karcie kryptograficznej przy wykorzystaniu oprogramowania proCertum CardManager (instalacja certyfikatu odbywa się bez potrzeby instalacji środowiska JAVA).

  Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego znajduje się:

  http://www.certum.pl> Wsparcie Techniczne >Podpis elektroniczny - Jak zainstalować certyfikat (instrukcje) > Krok 3 – Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

 • 26. Jak zarejestrować certyfikat w proCertumManager?   
  Rozwiązanie:

  Certyfikat kwalifikowany można zainstalować na dwa sposoby:

  • W sposób automatyczny– używając konta użytkownika znajdującego się na serwisie www.certum.pl (instalacja certyfikatu wymaga zainstalowania środowiska JAVA).

   Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego znajduje się:
   http://www.certum.pl> Wsparcie Techniczne >Podpis elektroniczny - Jak zainstalować certyfikat (instrukcje) > Krok 3 – Pobranie certyfikatu kwalifikowanego
  • W sposób zaawansowany („niestandardowy”) – procedura umożliwia przeprowadzenie ręcznej instalacji certyfikatu na karcie kryptograficznej przy wykorzystaniu oprogramowania proCertum CardManager (instalacja certyfikatu odbywa się bez potrzeby instalacji środowiska JAVA).

  Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego znajduje się:

  http://www.certum.pl> Wsparcie Techniczne >Podpis elektroniczny - Jak zainstalować certyfikat (instrukcje) > Krok 3 – Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

 • 27. proCertum CardManager informuje o niescertyfikowanych kluczach znajdujących się na karcie kryptograficznej.   
  Występowanie:
  • Platforma: Windows 2000/XP/Vista
  • Oprogramowanie Unizeto: proCertum CardManager (wersja 3.0.0.70 i starsze)
  Objawy:

  Oprogramowanie proCertum CardManger informuje o niescertyfikowanych kluczach znajdujących się na karcie kryptograficznej.  Przyczyna:

  Brak certyfikatu na karcie kryptograficznej.

  Rozwiązanie:

  Należy odinstalować oprogramowanie proCertum CardManager i ponownie zainstalować jego najnowszą wersję. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać >> tutaj <<.

 • 28. Ile certyfikatów mieści się na karcie kryptograficznej?   
  Rozwiązanie:

  Na karcie kryptograficznej można umieścić:

  • do 3 certyfikatów kwalifikowanych
  • oraz do 10 zwykłych.

  Rzeczywista pojemność jest ograniczona wielkością pamięci karty, a także zależy od wielkości samych certyfikatów.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki