Użytkowanie certyfikatu

  1.
Certyfikat kwalifikowany przeznaczony do podpisywania e-dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym (odnawialny co 12 miesięcy lub co 24 miesiące).

  2.
Karta kryptograficzna cryptoCertum służąca do przechowywania certyfikatu kwalifikowanego.

  3.

Czytnik kart kryptograficznych.

4.
Oprogramowanie służące do:
   •składania podpisu elektronicznego,
   •weryfikacji podpisu elektronicznego,
   •zarządzania kartą kryptograficzną.

 

 

1. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.

Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

2. Rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym.

W ofercie CERTUM PCC znajdują się dwa rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym:

 • Zestaw CERTUM standard
 • Zestaw CERTUM bez czytnika
 • Zestaw CERTUM mini
 • Zestaw CERTUM mini bez czytnika

 • MultiBox Standard
 • MultiBox Mini
» Więcej informacji
3 .Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) (esp.uzp.gov.pl),
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych,
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne (www.parp.gov.pl),

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • certyfikaty kwalifikowane CERTUM posiadają status zaufanych w skali globalnej (pieczęć WebTrust: zgodność ze standardami WebTrustSM/TM),
 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Elementy składowe zestawów z certyfikatem kwalifikowanym.
5. Rodzaje certyfikatów kwalifikowanych.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.

6. Certyfikat UNIWERSALNY

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Gdzie stosować? Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów
Jakie dane w certyfikacie? Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP(dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą))
Kto płaci za zestaw? Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu
Jakie dokumenty? Dowód osobisty lub paszport użytkownika certyfikatu
7. Certyfikat z DODATKOWYMI DANYMI

Istnieje możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Gdzie stosować? Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów
Jakie dane w certyfikacie? Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu
Kto płaci za zestaw? Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu
Jakie dokumenty? Przedsiębiorca
Odpis z KRS* nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą odpis z CEiDG**,
Potwierdzenie nadania numeru NIP,
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).
Instytucja publiczna
Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby, która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
Potwierdzenie nadania numeru NIP,
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).
8. Czy jedna osoba może wystąpić o wydanie kilku certyfikatów kwalifikowanych na te same dane?

Tak. Jedna osoba może wnioskować o wydanie więcej niż jednego certyfikatu kwalifikowanego. Należy jednak pamiętać, że certyfikatem kwalifikowanym może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba fizyczna do której został on przypisany. Zgodnie z polskim prawem (art. 47 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.) osoby składające bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom włącznie.

9. W biurze rachunkowym, które prowadzę, wysyłam deklaracje ZUS za kilka firm. Czy muszę dokonać zakupu osobnego certyfikatu dla każdego z 9. reprezentowanych podmiotów?

Nie. Wystarczy zakupić jeden certyfikat (uniwersalny lub z dodatkowymi danymi, którymi będą dane reprezentowanego biura rachunkowego), który wystarczy do podpisu dowolnej ilości dokumentów różnych Płatników.

10. Czy mogę uzyskać kolejny certyfikat kwalifikowany dla posiadanej karty kryptograficznej cryptoCertum z Zestawu CERTUM?

Tak, dla kart kryptograficznych cryptoCertum, o numerze 16-cyfrowym można pobrać w sumie do trzech certyfikatów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że każdy kolejny certyfikat kwalifikowany dla danej karty kryptograficznej cryptoCertum, musi być wydany dla tego samego Subskrybenta co pierwszy.

W celu uzyskania dodatkowego certyfikatu kwalifikowanego należy zakupić Kartę Aktywacyjną „Certyfikat kwalifikowany dla posiadaczy kart cryptoCertum”, która pozwoli na pobranie kolejnego certyfikatu kwalifikowanego dla posiadanej karty kryptograficznej. Na jedną kartę kryptograficzną można uzyskać łącznie do 3 certyfikatów kwalifikowanych (wliczając w to certyfikaty, które zostały wcześniej usunięte/unieważnione), wydanych dla tego samego Subskrybenta.

11. Zestaw CERTUM - problemy techniczne.

Pomoc w rozwiązaniu najczęściej spotykanych problemów z działaniem zestawu CERTUM znajdziesz na serwisie support.unizeto.pl.

» przejdź do strony z pomocą

12. Czy za pomocą zestawu CERTUM mogę podpisywać dokumenty elektroniczne np. faktury, umowy itp.?

Tak. Zestaw CERTUM umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy że pobierzesz nieodpłatne oprogramowanie proCertum SmartSign i zainstalujesz je na swoim komputerze.

13. Jak złożyć podpis elektroniczny?

Instrukcję jak złożyć podpis elektroniczny znajdziesz tutaj.

14. Jak dodać podpis elektroniczny do istniejącego podpisu?

Instrukcję jak dodać podpis elektroniczny do istniejącego podpisu znajdziesz tutaj.

15. Jak zweryfikować podpis elektroniczny?

Instrukcję jak zweryfikować podpis elektroniczny znajdziesz tutaj.

16. Jak kontrasygnować podpis elektroniczny?

Instrukcję jak kontrasygnować podpis elektroniczny podpisu znajdziesz tutaj.

17. Gdzie mogę pobrać najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager?

Najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManger możesz pobrać tutaj.

18. Gdzie mogę pobrać oprogramowanie podpisujące i weryfikujące proCertum SmartSign?

Najnowszą wersję oprogramowania podpisującego i weryfikującego proCerrtum SmartSign możesz pobrać tutaj.

19. Co zrobić w przypadku, gdy zgubiłem kartę z certyfikatem?

Należy natychmiast unieważnić certyfikat. Można tego dokonać:

 • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 91 4801 360
 • wwysyłając wniosek faxem pod numer +48 91 4801 360
20 . Korzystam z certyfikatu kwalifikowanego w firmie, w której pracuję. Czy mogę go wykorzystywać również w celach prywatnych?

W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.

21. Czy po ustaniu stosunku pracy, mogę nadal posługiwać się certyfikatem kwalifikowanym zakupionym przez mojego pracodawcę?

Jest to uzależnione od pracodawcy oraz typu certyfikatu. W przypadku certyfikatu uniwersalnego zależy od pracodawcy czy karta kryptograficzna wraz z certyfikatem kwalifikowanym może zostać zatrzymana przez pracownika, czy zwrócona pracodawcy, a certyfikat unieważniony. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi – w przypadku odejścia z pracy posługującego się nim pracownika, pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem o unieważnienie certyfikatu w CERTUM PCC. Do wniosku o unieważnienie, należy dołączyć dokument stwierdzający anulowanie pełnomocnictwa/anulowanie mianowania bądź odwołanie ze stanowiska Subskrybenta, którego certyfikat ma być unieważniony.

22. Czy certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez CERTUM można posługiwać się za granicą?

TAK. Trzeba jednak pamiętać, że zagraniczne urzędy mogą nie być przygotowane do obsługi polskich certyfikatów. Teoretycznie od strony prawnej certyfikaty wydane w ramach dowolnego kraju UE mogą być używane na jej terenie bez ograniczeń. Praktycznie mogą natomiast pojawić się utrudnienia technologiczne. W celu ich uniknięcia, zalecamy skorzystanie z usługi kwalifikowanej e-Notarius, dzięki której można uzyskać poświadczenie równoważne z aktem notarialnym.

23. Jaka jest różnica pomiędzy numerami PIN i PUK?

Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach.

Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie kryptograficznej - w tym celu należy zakupić usługę Wymiany karty kryptograficznej i ponownie dokonać aktywacji karty.

24. Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać te kody?

Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 4 do 8 cyfr).

Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 4 do 8 znaków.

Uwaga!

Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego.

Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową.W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

25. Ile certyfikatów kwalifikowanych mogę uzyskać na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum?

Na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum, dostępną np. w ramach Zestawu CERTUM można uzyskać drogą elektroniczną do 3 certyfikatów kwalifikowanych, wydanych dla tego samego Subskrybenta.

26. Czy na posiadane już karty mikroprocesorowe przyznaje się certyfikaty kwalifikowane?

Tak, pod warunkiem, że jest to karta uznana przez Unizeto za komponent techniczny spełniający wymogi ustawy o podpisie elektronicznym.

27. Jak rozpoznać czy posiadany przeze mnie podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) został wydany przez CERTUM PCC?

Najprostszą metodą identyfikacji danych podmiotu, który wydał certyfikat kwalifikowany jest odczytanie danych producenta na posiadanej karcie kryptograficznej. Karta powinna zawierać oznaczenia graficzne CERTUM oraz UNIZETO TECHNOLOGIES.

W przypadku kart niestandardowych (np. spersonalizowanych) nazwę wystawcy certyfikatu można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania do składania podpisu lub zarządzania kartą kryptograficzną. W momencie wyświetlenia informacji na temat zapisanego na karcie certyfikatu kwalifikowanego można odczytać dane jego wystawcy.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki