Pieczęć Elektroniczna - Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji). W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, należy na każdej stronie dostarczonych dokumentów określających dane podmiotu, napisać „za zgodność z oryginałem”, umieścić pieczątkę firmy oraz datę i podpis właściciela (zgodnie z CEiDG).

Przedsiębiorca:
 • Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wydruk z CEiDG,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).
Instytucja publiczna:
 • Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby, która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów.

Jeżeli wybrali Państwo certyfikat z dodatkowymi danymi, to oprócz weryfikacji tożsamości, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą dane reprezentowanego podmiotu. Rodzaj dokumentów, które należy przygotować, uzależniony jest do tego w czyim imieniu będzie wykorzystywany certyfikat kwalifikowany, o który się Państwo ubiegają.

Osoby składające zamówienie na certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi, mogą o niego wystąpić:

 • jako przedstawiciel innej osoby prawnej
 • jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej
 • w charakterze członka organu albo organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • jako organ władzy publicznej

Zamieszczone poniżej komentarze i wyjaśnienia, pomogą Państwu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów formalnych, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia pełnomocnictwa oraz potwierdzenia tożsamości.

Uwaga!

Do punktu rejestracji należy zabrać oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji). W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, należy na każdej stronie dostarczonych dokumentów określających dane podmiotu, napisać "za zgodność z oryginałem", umieścić pieczątkę firmy oraz datę i podpis właściciela (zgodnie z CEiDG).


A) Jako przedstawiciel innej osoby prawnej

Na mocy odrębnego pełnomocnictwa jest to inna osoba niż np. prezes zarządu, członek zarządu prokurent (patrz poniżej) na podstawie pełnomocnictwa np. upoważnia się dyrektora ds. personalnych do zawierania z pracownikami umów o pracę w imieniu spółki.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • pełnomocnictwo,
 • odpis z KRS,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

B) Jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Np. szef takiej jednostki (np. szkoły), będącej zakładem budżetowym gminy, upoważnia osobę, np. pracownika Działu Kadr do zawierania umów o pracę w imieniu tej jednostki.

Dokumenty do weryfikacji:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • pełnomocnictwo,
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

C) W charakterze członka organu albo organu osoby prawnej

Np. prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej. Na podstawie zapisów w dokumentach takich jak KRS, statutu spółki, wewnętrzny regulamin itp.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • odpis z KRS,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

D) W charakterze członka organu albo organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Np. dyrektor zakładu budżetowego, jednostki budżetowej, dyrektor szkoły podstawowej, która jest zakładem budżetowym gminy, dyrektor szpitala (zazwyczaj na mocy stosownego upoważnienia od prezydenta miasta, burmistrza gminy).

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • pełnomocnictwo,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

E) Jako organ władzy publicznej

Np. premier, prezydent, burmistrz, wojewoda lub inna osoba, na podstawie stosownego upoważnienia od jednej z wcześniej wymienionych osób, dokonująca czynności w jego imieniu.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • pełnomocnictwo,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.
Gdzie można dokonać potwierdzenia tożsamości?

Potwierdzenia tożsamości można dokonać na terenie całego kraju w:

Potwierdzenie tożsamości w Punktach Firmowych Certum jest usługą odpłatna: standardowa: 20,00 PLN netto + VAT, turbo ekspres (wydanie w 30 minut): 49,99 PLN netto + VAT. Potwierdzenie tożsamości w Punktach Partnerskich może wiązać się z opłatą 20,00 zł netto dokonywanej bezpośrednio w danym Punkcie Partnerskim. Potwierdzenie tożsamości w kancelariach notarialnych, realizowane jest poprzez notarialne potwiedzenie podpisu i wiąże się z opłatą 20,00 zł netto dokonywanej bezpośrednio u notariusza.

Uwaga: Weryfikacji tożsamości należy dokonać po otrzymaniu (pocztą elektroniczną) z CERTUM PCC kompletu wypełnionych dokumentów (format pdf) na podstawie danych wpisanych przez Państwa w formularzu.

Gdzie wysłać komplet dokumentów niezbędnych do wydania certyfikatu kwalifikowanego?

Komplet dokumentów do wydania certyfikatu kwalifikowanego należy wysłać pod adres:

CERTUM PCC
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki