Certyfikat kwalifikowany dla: Notariusza / Pełnomocnika Kancelarii / Zastępcy Notariusza

 • 1. Certyfikat kwalifikowany dla Notariusza [kliknij - aby rozwinąć]

  Aktywacja karty kryptograficznej

  Załączona do zestawu CERTUM karta kryptograficzna nie posiada jeszcze certyfikatu kwalifikowanego. W celu wgrania na nią certyfikatu kwalifikowanego należy przeprowadzić aktywację karty.

  Aktywacji karty powinna dokonać osoba, która będzie w przyszłości posługiwała się certyfikatem kwalifikowanym.
   

  1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA NA STRONIE WWW

   W celu aktywowania karty proszę wypełnić elektroniczny formularz

   Elektroniczny formularz powinien być wypełniony zgodnie z poniższymi zaleceniami:

   • Prosimy o wpisanie numeru karty kryptograficznej, który znajduje się na jej rewersie do pola „Podaj numer karty kryptograficznej”.
   • Następnie należy zaznaczyć pole „NIE – nie posiadam jeszcze certyfikatu kwalifikowanego dla tej karty kryptograficznej”.
   • W poszczególnych grupach pól formularza należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone „*”.
   • W grupie „Charakter prawny wnioskodawcy” proszę zaznaczyć „W imieniu własnym (np. jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą)” lub „Jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej” (np. Spółki Cywilne).

   • Grupę „Dane podmiotu w imieniu którego będzie występował wnioskodawca” należy wypełnić w następujący sposób:
    • W polu "Nazwa reprezentowanego podmiotu" należy wpisać nazwę reprezentowanej kancelarii.
    • W polu „Nazwa skrócona” należy wpisać „Notariusz”.
    • Pole „Nazwa jednostki organizacyjnej” należy pozostawić puste.
    • W polach „Numer NIP” oraz „Numer REGON” należy wprowadzić dane reprezentowanej kancelarii notarialnej.
    • W polu „Nr podstawy prawnej funkcjonowania” należy wprowadzić „Akt Powołania - …” – w miejsce kropek należy wpisać numer aktu powołania.
    • W polu „Dane organu rejestrowego” należy wprowadzić zwrot „Minister Sprawiedliwości”.
    • W polu „Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu” należy umieścić imię i nazwisko notariusza, którego dane widnieją na akcie powołania.
    • W danych kontaktowych reprezentowanego podmiotu proszę podać adres e-mail użytkownika certyfikatu.
    • Jeżeli prawidłowo wypełnili Państwo formularz w polu „Nazwa Powszechnie Stosowana” powinno pojawić się imię i nazwisko oraz słowo Notariusz.
    • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji procesu certyfikacji, następnie nacisnąć przycisk „Sprawdź i wyślij” i „Złóż wniosek”.
   • W danych kontaktowych reprezentowanego podmiotu proszę podać adres e-mail użytkownika certyfikatu.
   • Jeżeli prawidłowo wypełnili Państwo formularz w polu „Nazwa Powszechnie Stosowana” powinno pojawić się imię i nazwisko oraz słowo Notariusz.
   • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji procesu certyfikacji, następnie nacisnąć przycisk „Sprawdź i wyślij” i „Złóż wniosek”.
  2. OTRZYMANIE DOKUMENTÓW
   1. Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo informację o złożeniu formularza.
   2. Druga wiadomość zawierać będzie numer umowy oraz link umożliwiający pobranie wygenerowanych dokumentów:
    1. Umowa z Subskrybentem,
    2. Załącznik nr 1,
    3. Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość),
    4. Pełnomocnictwo (dot. tylko Pełnomocnika Notariusza),
    5. Instrukcja postępowania z dokumentami.

    
  3. WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH

   Proszę o sprawdzenie poprawności danych zawartych w dokumentach wygenerowanych po wypełnieniu formularza. W przypadku wykrycia różnic należy wypełnić ponownie elektroniczny formularz.


    
  4. PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
   • Należy wydrukować 2x: Umowę z Subskrybentem; Załącznik nr 1 (wniosek),
   • Należy wydrukować 1x: Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość).
   UWAGA

   W przypadku zaznaczenia opcji „W imieniu własnym” - do dokumentów wymienionych w punkcie 4 należy załączyć:

   1. kopię Aktu powołania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   2. kopię potwierdzenia nadania nr NIP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG,
   3. kopię potwierdzenia nadania nr REGON (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG.

   W przypadku zaznaczenia opcji „Jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej” - do dokumentów wymienionych w punkcie 4 należy załączyć:

   1. kopię Aktu powołania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   2. kopię Umowy Spółki (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   3. kopię nr NIP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG,
   4. kopię nr REGON (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG.

   Jeżeli z umowy Spółki nie wynika, że mogą Państwo jednoosobowo reprezentować Spółkę, niezbędne będzie dołączenie do dokumentów stosownego Pełnomocnictwa podpisanego przez reprezentantów Spółki.

   Brak poprawnego opieczętowania lub podpisania dokumentów wiąże się z koniecznością ich uzupełnienia i ponowną wysyłką do CERTUM PCC. W takich sytuacjach kontaktuje się z Państwem nasz Operator.


    
  5. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

   Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości. W tym celu, z przygotowanymi wyżej wymienionymi dokumentami, należy udać się do Notariusza, Punktu Rejestracji Certum PCC lub do jednego z punktów partnerskich. Pełny wykaz punktów w całym kraju znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, klikając na poniższy link:

   Sieć partnerska > https://sklep.certum.pl.pl/partnersmap


    
  6. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI PO WERYFIKACJI

   Po zweryfikowaniu tożsamości dokumenty wygenerowane za pośrednictwem elektronicznego formularza należy podpisać oraz przystawić pieczątki firmowe w wyznaczonych miejscach (pełnomocnictwo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu). Następnie należy przesłać komplet dokumentów zgodnie z poniższą procedurą:

   • W przypadku notarialnego poświadczenia podpisu dokonanego przez notariusza, prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1 (w tym jeden egzemplarz z notarialnym poświadczeniem podpisu) oraz pozostałych dokumentów wymienionych w punkcie 4 na adres:
    Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC prosimy o przekazanie kompletu dokumentów Operatorowi.
     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Partnerskim prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1, Oświadczenia oraz pozostałych dokumentów wymienionych w punkcie 4 na adres:
    Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

    
  POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO

  Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej otrzymacie Państwo informację o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego. Informacja będzie także zawierała adres strony WWW, za pośrednictwem której będzie możliwe pobranie i wgranie certyfikatu na kartę kryptograficzną. W trakcie procesu zostanie także przedstawiony kod PUK dla posiadanej przez Państwa karty kryptograficznej.

  Szczegółowe informacje dot. procesu pobierania certyfikatu dostępne są na serwisie www.certum.pl w zakładce Wsparcie techniczne > Jak pobrać certyfikat?

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Infolinią:

  • +48 (0) 801 540 340 * (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
  • +48 (0) 91 4801 340 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

  w godzinach od 06:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku

  * - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Pytania można również kierować na adres e-mail: infolinia@certum.pl z dopiskiem „Notariusz” w temacie.


   
 • 2. Certyfikat kwalifikowany dla Pełnomocnika Kancelarii [kliknij - aby rozwinąć]

  Aktywacja karty kryptograficznej

  Załączona do zestawu CERTUM karta kryptograficzna nie posiada jeszcze certyfikatu kwalifikowanego. W celu wgrania na nią certyfikatu kwalifikowanego należy przeprowadzić aktywację karty.

  Aktywacji karty powinna dokonać osoba, która będzie w przyszłości posługiwała się certyfikatem kwalifikowanym.
   

  1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA NA STRONIE WWW

   W celu aktywowania karty proszę wypełnić elektroniczny formularz

   Elektroniczny formularz powinien być wypełniony zgodnie z poniższymi zaleceniami:

   • Prosimy o wpisanie numeru karty kryptograficznej, który znajduje się na jej rewersie do pola „Podaj numer karty kryptograficznej”.
   • Następnie należy zaznaczyć pole „NIE – nie posiadam jeszcze certyfikatu kwalifikowanego dla tej karty kryptograficznej”.
   • W poszczególnych grupach pól formularza należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone „*”.
   • W grupie „Charakter prawny wnioskodawcy” proszę zaznaczyć „Jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej” (np. Spółki Cywilne).
   • Grupę „Dane podmiotu w imieniu którego będzie występował wnioskodawca” należy wypełnić w następujący sposób:
    • W polu "Nazwa reprezentowanego podmiotu" należy wpisać nazwę reprezentowanej kancelarii.
    • W polu „Nazwa skrócona” należy wpisać „Pełnomocnik Notariusza”.
    • Pole „Nazwa jednostki organizacyjnej” należy pozostawić puste.
    • W polach „Numer NIP” oraz „Numer REGON” należy wprowadzić dane reprezentowanej kancelarii notarialnej, na którą zostanie wystawiona faktura VAT.
    • W polu „Nr podstawy prawnej funkcjonowania” należy wprowadzić „Akt Powołania - …” – w miejsce kropek należy wpisać numer aktu powołania notariusza, który prowadzi daną kancelarię notarialną.
    • W polu „Dane organu rejestrowego” należy wprowadzić zwrot „Minister Sprawiedliwości”.
    • W polu „Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu należy umieścić imię i nazwisko notariusza, którego dane widnieją na akcie powołania.
   • W danych kontaktowych reprezentowanego podmiotu proszę podać adres e-mail użytkownika certyfikatu.
   • W grupie „Dane pocztowe reprezentowanego podmiotu”, należy wprowadzić dane kancelarii notarialnej. Jeżeli prawidłowo wypełnili Państwo formularz w polu „Nazwa powszechnie stosowana” powinno pojawić się imię i nazwisko oraz słowa „Pełnomocnik Notariusza”.
   • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji procesu certyfikacji, a następnie nacisnąć przycisk „Sprawdź i wyślij” i „Złóż wniosek”.

    
  2. OTRZYMANIE DOKUMENTÓW
   1. Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo informację o złożeniu formularza.
   2. Druga wiadomość zawierać będzie numer umowy oraz link umożliwiający pobranie wygenerowanych dokumentów:
    1. Umowa z Subskrybentem,
    2. Załącznik nr 1,
    3. Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość),
    4. Pełnomocnictwo (dot. tylko Pełnomocnika Notariusza),
    5. Instrukcja postępowania z dokumentami.

    
  3. WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH

   Proszę o sprawdzenie poprawności danych zawartych w dokumentach wygenerowanych po wypełnieniu formularza. W przypadku wykrycia różnic należy wypełnić ponownie elektroniczny formularz.


    
  4. PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
   • Należy wydrukować 2x: Umowę z Subskrybentem; Załącznik nr 1 (wniosek),
   • Pełnomocnictwo 1x (dot. tylko Pełnomocnika Notariusza),
   • Należy wydrukować 1x: Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość).
   UWAGA

   W przypadku zaznaczenia opcji „W imieniu własnym” - do dokumentów wymienionych w punkcie 4 należy załączyć:

   1. kopię Aktu powołania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   2. kopię potwierdzenia nadania nr NIP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG,
   3. kopię potwierdzenia nadania nr REGON (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG.

   W przypadku zaznaczenia opcji „Jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej” - do dokumentów wymienionych w punkcie 4 należy załączyć:

   1. kopię Aktu powołania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   2. kopię Umowy Spółki (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
   3. kopię nr NIP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG,
   4. kopię nr REGON (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub odpowiedni wydruk z CEiDG.

   Jeżeli z umowy Spółki nie wynika, że mogą Państwo jednoosobowo reprezentować Spółkę, niezbędne będzie dołączenie do dokumentów stosownego Pełnomocnictwa podpisanego przez reprezentantów Spółki.

   Brak poprawnego opieczętowania lub podpisania dokumentów wiąże się z koniecznością ich uzupełnienia i ponowną wysyłką do CERTUM PCC. W takich sytuacjach kontaktuje się z Państwem nasz Operator.


    
  5. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

   Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości. W tym celu, z przygotowanymi wyżej wymienionymi dokumentami, należy udać się do Notariusza, Punktu Rejestracji Certum PCC lub do jednego z punktów partnerskich. Pełny wykaz punktów w całym kraju znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, klikając na poniższy link:

   Sieć partnerska > https://sklep.certum.pl/partnersmap


    
  6. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI PO WERYFIKACJI

   Po zweryfikowaniu tożsamości dokumenty wygenerowane za pośrednictwem elektronicznego formularza należy podpisać oraz przystawić pieczątki firmowe w wyznaczonych miejscach (pełnomocnictwo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu). Następnie należy przesłać komplet dokumentów zgodnie z poniższą procedurą:

   • W przypadku notarialnego poświadczenia podpisu dokonanego przez notariusza, prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1 (w tym jeden egzemplarz z notarialnym poświadczeniem podpisu) oraz pozostałych dokumentów wymienionych w punkcie 4 na adres:
    Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC prosimy o przekazanie kompletu dokumentów Operatorowi.
     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Partnerskim prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1, Oświadczenia oraz pozostałych dokumentów wymienionych w punkcie 4 na adres:
    Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

    
  POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO

  Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej otrzymacie Państwo informację o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego. Informacja będzie także zawierała adres strony WWW, za pośrednictwem której będzie możliwe pobranie i wgranie certyfikatu na kartę kryptograficzną. W trakcie procesu zostanie także przedstawiony kod PUK dla posiadanej przez Państwa karty kryptograficznej.

  Szczegółowe informacje dot. procesu pobierania certyfikatu dostępne są na serwisie www.certum.pl w zakładce Wsparcie techniczne > Jak pobrać certyfikat?

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Infolinią:

  • +48 (0) 801 540 340 * (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
  • +48 (0) 91 4801 340 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

  w godzinach od 06:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku

  * - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Pytania można również kierować na adres e-mail: infolinia@certum.pl z dopiskiem „Notariusz” w temacie.


   
 • 3. Certyfikat kwalifikowany dla Zastępcy Notariusza (Notariusz Emerytowany) [kliknij - aby rozwinąć]

  Z uwagi na fakt, iż Zastępca Notariusza (Notariusz Emerytowany) może zastępować wielu notariuszy równocześnie, sugerujemy wypełnienie poniższego formularza.

  Umożliwia on uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego tylko z podstawowymi danymi osobowymi (bez konieczności przedkładania dokumentów Kancelarii).

  Aktywacja karty kryptograficznej

  Załączona do zestawu CERTUM karta kryptograficzna nie posiada jeszcze certyfikatu kwalifikowanego. W celu wgrania na nią certyfikatu kwalifikowanego należy przeprowadzić aktywację karty.

  Aktywacji karty powinna dokonać osoba, która będzie w przyszłości posługiwała się certyfikatem kwalifikowanym.
   

  1. WYPEŁNIENIE FORMULARZA NA STRONIE WWW

   W celu aktywowania karty proszę wypełnić: elektroniczny formularz.

   Elektroniczny formularz powinien być wypełniony zgodnie z poniższymi zaleceniami:

   • Prosimy o wpisanie numeru karty kryptograficznej, który znajduje się na jej rewersie do pola „Podaj numer karty kryptograficznej”
   • Następnie należy zaznaczyć pole „NIE – nie posiadam jeszcze certyfikatu kwalifikowanego dla tej karty kryptograficznej”
   • W poszczególnych grupach pól formularza należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone „*”.
   • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji procesu certyfikacji, następnie nacisnąć przycisk „Sprawdź i wyślij” i „Złóż wniosek”.

    
  2. OTRZYMANIE DOKUMENTÓW
   • Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo informację o złożeniu formularza.
   • Druga wiadomość zawierać będzie numer umowy oraz link umożliwiający pobranie wygenerowanych dokumentów certyfikacyjnych:
    • Umowa z Subskrybentem,
    • Załącznik nr 1,
    • Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość)
    • Instrukcja postępowania z dokumentami.

    
  3. WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH

   Proszę o sprawdzenie poprawności danych zawartych w dokumentach wygenerowanych po wypełnieniu formularza. W przypadku wykrycia różnic należy wypełnić ponownie elektroniczny formularz.


    
  4. PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
   • Należy wydrukować 2x: Umowę z Subskrybentem; Załącznik nr 1 (wniosek),
   • Należy wydrukować 1x: Oświadczenie (dokument ten wypełnia osoba weryfikująca tożsamość)

    
  5. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

   Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości. W tym celu, z przygotowanymi wyżej wymienionymi dokumentami, należy udać się do Notariusza, Punktu Rejestracji Certum PCC lub do jednego z punktów partnerskich. Pełny wykaz punktów w całym kraju znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, klikając na poniższy link:

   Sieć partnerska > https://sklep.certum.pl/partnersmap


    
  6. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI PO WERYFIKACJI

   Po weryfikacji tożsamości komplet dokumentów należy przesłać zgodnie z poniższą procedurą:

   • W przypadku notarialnego poświadczenia podpisu dokonanego przez notariusza, prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1 (w tym jeden egzemplarz z notarialnym poświadczeniem podpisu) na adres:Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Rejestracji CERTUM PCC prosimy o przekazanie kompletu dokumentów Operatorowi.
     
   • W przypadku weryfikacji tożsamości w Punkcie Partnerskim prosimy o przesłanie obydwu egzemplarzy Umowy Subskrybenta wraz z Załącznikiem nr 1, Oświadczenia na adres:Asseco Data System
    ul. Bajeczna 13
    71-838 Szczecin
    z dopiskiem „Notariusz”

  POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO

  Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej otrzymacie Państwo informację o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego. Informacja będzie także zawierała adres strony WWW, za pośrednictwem której będzie możliwe pobranie i wgranie certyfikatu na kartę kryptograficzną. W trakcie procesu zostanie także przedstawiony kod PUK dla posiadanej przez Państwa karty kryptograficznej.

  Szczegółowe informacje dot. procesu pobierania certyfikatu dostępne są na serwisie www.certum.pl w zakładce Wsparcie techniczne > Jak pobrać certyfikat?

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Infolinią:

  • +48 (0) 801 540 340 * (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
  • +48 (0) 91 4801 340 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

  w godzinach od 06:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku

  * - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Pytania można również kierować na adres e-mail: infolinia@certum.pl z dopiskiem „Notariusz” w temacie.


   

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki