proCertum SmartSign – Dokumentacja

 • 1. proCertum SmartSign - dokumentacja [kliknij - aby rozwinąć]  
  Wstęp

  proCertum SmartSign to aplikacja umożliwiająca składanie i weryfikację podpisu elektronicznego na pliku. proCertum SmartSign może być elementem bezpiecznego urządzenia w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku.
  Aplikacja proCertum SmartSign umożliwia składanie i weryfikację podpisu elektronicznego zgodnego z Decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/130/UE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym.
  Aplikacja proCertum SmartSign może również wykorzystywać w procesie składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego moduł uwierzytelniający SAM (Secure Application Module).
  Aplikacja proCertum SmartSign:

  • obsługuje certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane wydane zarówno przez Unizeto, KIR, PWPW, Safe Technologies, Enigma SOI oraz Eurocert.
  • tworzy podpisy elektroniczne w formacie XAdES, CAdES/ETSI, PAdES. W przypadku podpisu XAdES lub CAdES/ETSI utworzony podpis może być podpisem wewnętrznym (plik podpisu będzie zawierał treść dokumentu), lub podpisem zewnętrznym (plik podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie).
  • oznacza dokumenty kwalifikowanym lub niekwalifikowanym znacznikiem czasu, gdy wymagane jest odniesienie do wiarygodnego czasu i stwierdzenie, że dokument lub podpis istniał w danej chwili.
  • weryfikuje podpisy elektroniczne w formacie XAdES, CAdES/ETSI lub PAdES.
  • spełnia wymogi stawiane programowi podpisującemu, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 poz.1094 z dnia 12 sierpnia 2002 r.).
  • zawiera wsparcie dla osób niewidomych i niedowidzących

  Wymagania sprzętowe i programowe

  Poniżej podano minimalne wymagania sprzętowo-programowe umożliwiające prawidłową pracę programu proCertum SmartSign:

  • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP4/2003/XP/Vista;
  • procesor Intel Pentium II 800 MHz;
  • 256 MB pamięci operacyjnej;
  • minimalna wymagana rozdzielczość: 1024x768px, 16bit;
  • czytnik kart kryptograficznych;
  • karta z kryptoprocesorem;
  • oprogramowanie sterujące pracą czytników;
  • oprogramowanie proCertum CardManager w wersji 3.0.0.100 lub nowszej;
  • skonfigurowane połączenie internetowe.


  Uwaga!
  Czytnik kart kryptograficznych, karta z kryptoprocesorem oraz oprogramowanie sterujące pracą czytników są wymagane tylko w przypadku operacji składania podpisu kwalifikowanego.

  Instalacja aplikacji

  Aby rozpocząć pracę z aplikacją proCertum SmartSign należy ją poprawnie zainstalować w systemie. W tym celu należy dwukrotnie nacisnąć ikonę pliku proCertum SmartSign.exe  Rysunek 1: Ikona instalatora


  Po uruchomieniu instalacji pokaże się następujące okno:

  Rysunek 2: Okno powitalne kreatora instalacji


  Po naciśnięciu przycisku Dalej > w oknie pojawi się Umowa licencyjna. Należy zapoznać się z jej treścią. Po jej zaakceptowaniu należy zaznaczyć opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i nacisnąć przycisk Dalej >. W przeciwnym wypadku (po zaznaczeniu opcji Nie akceptuję warunków Umowy Licencyjnej) odrzucimy zapisy umowy licencyjnej i dalsza instalacja nie będzie możliwa.  Rysunek 3: Umowa licencyjna


  Następnym etapem będzie wybór miejsca, w którym zostaną zainstalowane pliki aplikacji proCertum SmartSign.  Rysunek 4: Wybór katalogu docelowego aplikacji


  Domyślnie jest to: C:Program FilesUnizetoproCertum SmartSign. Jeśli chcemy zmienić miejsce docelowe należy kliknąć przycisk Zmień… i ustawić nowe miejsce docelowe. Po wybraniu miejsca docelowego należy kliknąć przycisk Dalej >.
  Instalator domyślne zawsze instaluje składnik zawierający pliki programu proCertum SmartSign. Aby z aplikacji mogły korzystać osoby z zaburzoną percepcją widzenia należy zaznaczyć opcję Wsparcie dla osób niewidzących i niedowidzących. Po wybraniu tej opcji do systemu i programy zostaną wgrane składniki które będą wykorzystywane przez programy czytające np.: JAWS, NVDA.
  Instalator został skonfigurowany i jest już gotowy do zainstalowania aplikacji.  Rysunek 5: Instalator jest gotowy do rozpoczęcia procesu instalacji


  Po naciśnięciu przycisku Instaluj rozpocznie się instalowanie proCertum SmartSign. Jeśli aplikacja zostanie poprawnie zainstalowana pojawi się następujący komunikat:  Rysunek 6: Zakończenie procesu instalacji


  Naciśnięcie przycisku Zakończ zamyka kreatora instalacji aplikacji proCertum SmartSign.
  Aby uruchomić aplikację należy nacisnąć ikonę proCertum SmartSign dostępną na pulpicie lub w menu Start > Programy > Unizeto > proCertum SmartSign.

  Obsługa aplikacji

  Aplikacja proCertum SmartSign służy do składania i weryfikacji podpisu cyfrowego. Może być elementem bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku.

  Rysunek 7: Okno główne aplikacji proCertum SmartSign


  W aplikacji proCertum SmartSign możemy wyróżnić pięć zakładek:

  • Podpisywanie – umożliwia realizację operacji złożenia podpisu elektronicznego, umożliwia także złożenie podpisu wielokrotnego i kontrasygnaty pod istniejącym podpisem;
  • Weryfikowanie – umożliwia realizację operacji weryfikacji podpisu elektronicznego;
  • Ustawienia – umożliwia konfigurację usługi podpisywania i weryfikacji oraz ustawień ogólnych;
  • Pomoc – wyświetla dokumentację aplikacji;
  • O programie –wyświetla informacje na temat wersji oprogramowania oraz licencji, a także daje możliwość wglądu w Informacje o systemie.


  W oknie powitalnym oraz w oknie O programie znajduje się przycisk Informacje o systemie. Jego naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna zawierającego informacje o środowisku, w którym uruchomiona została aplikacja. W oknie tym w zakładce Biblioteki prezentowana jest lista bibliotek służących do obsługi kart kryptograficznych. Aplikacja posiada wbudowany mechanizm weryfikacji tych bibliotek i w przypadku stwierdzenia niezgodności, w kolumnie Zgodność wyświetla stosowną informację na ten temat. Weryfikacja bibliotek odbywa się również podczas każdego uruchamiania aplikacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiejkolwiek biblioteki pojawia się informacja o tym.  Rysunek 8: Informacja o niezgodności bibliotek

     Rysunek 9: Informacje o systemie– Zakładka Biblioteki


  Na zakładce Środowisko Java prezentowane jest okno z informacjami na temat środowiska Java, w którym pracuje aplikacja.

   


  Rysunek 10: Informacje o systemie– Zakładka Środowisko Java

  Pomoc

  W celu uzyskania pomocy w zakresie obsługi aplikacji należy kliknąć przycisk Pomoc.  Rysunek 11: Zakładka Pomoc


  Sekcja Pomoc podzielona została na 3 grupy:

  • Pierwsze kroki – informacje w zakresie wymagań sprzętowych i programowych, procesu instalacji, pierwszego uruchomienia aplikacji, itp.
  • Uzyskaj pomoc – ogólne informacje o programie
  • Potrzebuję wsparcia – informacje w zakresie uzyskania wsparcia telefonicznego, mailowego


  Po wybraniu tematu pomocy użytkownik zostanie przekierowany do stosownej sekcji na stronie www.  Rysunek 12: Zakładka Pomoc strona WWW

  Ustawienia


  Zakładka Ustawienia przeznaczona jest do konfiguracji ustawień:

  • ogólnych;
  • operacji składania podpisu elektronicznego;
  • operacji weryfikacji podpisu elektronicznego;
  • operacji znakowania czasem podczas składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego;


  Rysunek 13: Zakładka - Ustawienia


  Dodatkowo w Panelu ustawień znajduje się przycisk Przywróć ustawienia domyślne pozwalający powrócić do domyślnych ustawień programu.

  Ustawienia – Ogólne

  Zakładka Ogólne umożliwia konfiguracje ustawień serwera proxy oraz automatycznego powiadamiania o aktualizacjach.

  • Aktualizacje – aby zmienić okres czasu, co jaki ma być sprawdzana dostępności aktualizacji należy z listy rozwijanej wybrać jedną z dostępnych opcji : raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc, nigdy. Dodatkowo, w dowolnej chwili można samodzielnie sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje poprzez naciśnięcie przycisku Sprawdź teraz.
  • Proxy – po zaznaczeniu opcji Używaj proxy zostaną odblokowane dodatkowe pola do konfiguracji ustawień proxy:
   • Host – adres serwera proxy. (pole obowiązkowe)
   • Port – port komunikacji z serwerem proxy. (pole obowiązkowe)
   • Wyłącz proxy dla – wyłącza komunikacje z serwerem proxy dla hostów wymienionych w polu np. 192.168.0.2 | 192.168.0.3. (pole opcjonalne)


  Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia należy zaznaczyć opcję Wymagana autoryzacja, wtedy zostaną odblokowane dodatkowe pola:

  • Użytkownik – identyfikator użytkownika serwera proxy. (pole obowiązkowe)
  • Hasło – hasło użytkownika. (pole opcjonalne)
  • Historia – po zaznaczeniu tej opcji zostanie udostępniona opcja zapisywania logów. Aplikacja generuje osobny plik logów, w którym rejestrowany jest czas, typ podpisu i nazwa pliku podpisu, CN certyfikatu oraz status operacji. Plik logów zapisywany jest w katalogu domowym użytkownika. Zawartość pliku logów jest przedstawiona w aplikacji w postaci tabeli w Panelu konfiguracyjnym.  Rysunek 14: Zakładka Ustawienia – Ogólne

  Ustawienia – Podpis

  Zakładka Podpis umożliwia konfigurację ustawień dla operacji podpisywania realizowanej w zakładce Podpisywanie.  Rysunek 15: Zakładka Ustawienia – Podpis – część dotycząca Formatu podpisu, Typu podpisu i ustawień Archiwizacji


  Możemy określić następujące parametry:

  • Format podpisu:

   

  • XAdES – Podpis elektroniczny w formacie XAdES jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Format zgodny z najnowszymi standardami oparty o język XML i zalecany do powszechnego stosowania;
  • CAdES/ETSI – Podpis elektroniczny w formacie CAdES/ETSI jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Starszy format podpisu elektronicznego.

   

  • Typ podpisu:

   

  • Podpis zewnętrzny – plik podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie. Należy pamiętać, że w trakcie weryfikacji podpisu trzeba dostarczyć podpisany dokument wraz z jego podpisem;
  • Podpis wewnętrzny – plik podpisu będzie zawierał treść dokumentu.

   

  • Archiwizacja:

   

  • Kopiuj po podpisaniu – zaznaczenie tej opcji spowoduje umożliwienie wybrania katalogu do którego zostaną skopiowane pliki podpisu powstałe po zakończonej operacji podpisywania;
  • Twórz podkatalogi w formacie RRRR.MM.DD – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w katalogu ustawionym dla podpisanych plików powstaną podkatalogi w formacie Rok.Miesiąc.Dzień stworzone na podstawie aktualnej daty.

   

  • Domyślny certyfikat – opcja ta umożliwia wybranie certyfikatu który będzie domyślnym certyfikatem służącym do podpisywania.

   

   • Wybierz certyfikat – po naciśnięciu przycisku na listę zostaną wczytane wszystkie dostępne certyfikaty. Aby ustawić domyślny certyfikat należy wybrać jeden z certyfikatów i nacisnąć przycisk OK;
   • Pokaż certyfikat – po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone szczegóły certyfikatu;
   • Usuń certyfikat – po naciśnięciu przycisku certyfikat zostanie usunięty z konfiguracji.  Rysunek 16: Zakładka Ustawienia – Podpis – część dotycząca Domyślnego certyfikatu i dodatkowych opcji podpisu

  • Dodatkowe opcje podpisu:

   

  • Przed podpisaniem pytaj o powód podpisu – wybranie tej opcji spowoduje, że przed wykonaniem podpisu aplikacja zaprezentuje okno umożliwiające wybór powodu podpisu, który umieszczony zostanie w strukturze podpisu i prezentowany będzie później we właściwościach podpisu.

   

  • Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF – wybranie tej opcji spowoduje, że w przypadku, gdy p odpisywany będzie plikiem PDF to podpis zostanie umieszczony w wewnętrznej strukturze PDF i widoczny będzie po otworzeniu pliku PDF w edytorze plików PDF.

   

  • Wybierz rodzaj zobowiązania (tylko podpis XadES) – umożliwia wybranie rodzaju zobowiązania dla którego tworzony jest podpis. Do wyboru są następujące rodzaje zobowiązań:

   

   • Formalne zatwierdzenie;
   • Potwierdzenie utworzenia;
   • Potwierdzenie dostawy;
   • Potwierdzenie pochodzenia;
   • Potwierdzenie odbioru;
   • Potwierdzenie nadania.

   

  • Wariant podpisu – umożliwia wybranie jednego z następujących wariantów podpisu:

   

   • Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES) – wybranie tej opcji spowoduje, że podpis będzie tworzony w podstawowym formacie (bez znacznika czasu);

   

   • Dołącz znacznik czasu (T) – wybranie tej opcji spowoduje, że podpis będzie tworzony wraz ze znacznikiem czasu świadczącym o dacie złożenia podpisu – wymagane jest wtedy zdefiniowanie ustawień znacznika czasu na zakładce Znacznik Czasu;

   

   • Dołącz znacznik czasu, certyfikaty i listy CRL (XL) – wybranie tej opcji spowoduje, że podpis będzie tworzony w tzw. formacie rozszerzonym zawierającym znacznik czasu świadczący o dacie złożenia podpisu oraz zawierający listy CRL jako dowody ważności podpisu w chwili jego złożenia – wymagane jest wtedy zdefiniowanie ustawień znacznika czasu na zakładce Znacznik Czasu;  Rysunek 17: Zakładka Ustawienia – Podpis – część dotycząca zaawansowanych opcji podpisu

  • Zaawansowane opcje podpisu ETSI/CAdES

   

   • Ścieżka do pliku polityki podpisu – wskazuje na ścieżkę do pliku Polityki Podpisu definiującej kryteria składania i weryfikacji podpisu. Wybór odpowiedniej polityki podpisu dokonuje się przyciskiem Przeglądaj. Przycisk Usuń pozwala na usunięcie wybranej polityki i powrót do ustawienia domyślnego.

   

  • Zaawansowane opcje podpisu PDF/PAdES

   

   • Ścieżka do pliku polityki podpisu – wskazuje na ścieżkę do pliku Polityki Podpisu definiującej kryteria składania i weryfikacji podpisu. Wybór odpowiedniej polityki podpisu dokonuje się przyciskiem Przeglądaj. Przycisk Usuń pozwala na usunięcie wybranej polityki i powrót do ustawienia domyślnego.

   

   • Umieszczaj graficzny symbol podpisu w dokumencie PDF – zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas podpisywania plików PDF, dla każdego pliku możliwe będzie wskazanie pliku graficznego, który posłuży jako graficzny symbol podpisu. Dodano dialog umożliwiający zastosowanie ustawienia graficznego symbolu podpisu pierwszego podpisywanego pliku PDF do kolejnych plików PDF podpisywanych w tym samym procesie.

   

   • Lokalizacja podpisującego - opcja pozwala na wskazanie w konfiguracji lokalizacji podpisującego dla podpisu PDF  Rysunek 18: Zakładka Ustawienia – Podpis –Lokalizacja podpisującego

  • Zaawansowane opcje podpisu XAdES

   

   • Twórz podpis dołączony (Enveloped), gdy podpisywany jest dokument XML podpisem wewnętrznym XAdES – wybranie tej opcji spowoduje, że w przypadku, gdy podpisywany będzie plikiem XML o poprawnej strukturze to podpis zostanie wykonany w tzw. trybie Enveloped;

   

    • Twórz podpis dołączony (Enveloped) w wersji standardowej – wybranie tej opcji spowoduje, że w przypadku, gdy podpisywany będzie plikiem XML o poprawnej strukturze to podpis zostanie wykonany w tzw. standardowym trybie Enveloped – tryb ten wymagany jest przez Komisję Europejską;

  Ustawienia – Weryfikacja

  Zakładka Weryfikacja umożliwia konfigurację ustawień dla operacji weryfikacji realizowanej w zakładce Weryfikowanie.  Rysunek 19: Zakładka Ustawienia - Weryfikacja

  Podstawowe opcje weryfikacji


  Zaznaczenie pola Weryfikacja podpisu kwalifikowanego spowoduje ustawienie odpowiedniego trybu pracy aplikacji proCertum SmartSign, który polega na sprawdzeniu czy operacja podpisu została wykonana certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym.
  Uwaga!
  Jeżeli jest zaznaczone pole Weryfikacja podpisu kwalifikowanego to aplikacja sprawdzi czy certyfikat podpisujący jest certyfikatem kwalifikowanym. Jeżeli certyfikat nie jest certyfikatem kwalifikowanym to podpis nie zostanie poprawnie zweryfikowany i zostanie zgłoszony błąd weryfikacji podpisu.
  Jeżeli dane zawarte są w pliku podpisu to zaznaczenie opcji Eksportuj dane jeśli są zawarte w pliku podpisu spowoduje ich wyodrębnienie i zapisanie w wybranej lokalizacji.

  Dodatkowe opcje weryfikacji

  Dodatkową opcją weryfikacji jest tzw. wariant weryfikacji określający szczegółowość procesu weryfikacji. Do wyboru dostępne są następujące warianty weryfikacji:

  • Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES) – wybranie tej opcji spowoduje, że weryfikacji podlegała będzie tylko integralność podpisu;
  • Dołącz znacznik czasu (T) – wybranie tej opcji spowoduje, że weryfikacji podległa będzie integralność podpisu, po pozytywnej weryfikacji do podpisu zostanie dołączony znacznik czasu świadczący o czasie pozytywnej weryfikacji podpisu – wymagane jest wtedy zdefiniowanie ustawień znacznika czasu na zakładce Znacznik Czasu;
  • Dołącz znacznik czasu, certyfikaty i listy CRL (XL) – wybranie tej opcji spowoduje, że przeprowadzona zostanie pełna weryfikacja podpisu, po pozywanej weryfikacji do podpisu zostaną dołączone: znacznik czasu świadczący o czasie pozytywnej weryfikacji podpisu oraz listy CRL, które użyte zostały podczas weryfikacji – wymagane jest wtedy zdefiniowanie ustawień znacznika czasu na zakładce Znacznik Czasu;

   

  Ustawienia – Znacznik czasu

  Zakładka Znacznik czasu umożliwia konfigurację ustawień dla operacji znakowania czasem realizowanej podczas składania lub weryfikowania podpisu elektronicznego.  Rysunek 20: Zakładka Ustawienia – Znacznik czasu


  Możemy określić następujące parametry:

  • Adres serwera znacznika czasu umożliwia włączenie znakowania pliku podpisu znacznikiem czasu – dostępne są następujące predefiniowane ustawienia:

   

   • adres serwera niekwalifikowanego znacznika czasu CERTUM – niekwalifikowany znacznik czasu;
   • adres serwera kwalifikowanego znacznika czasu CERTUM – kwalifikowany znacznik czasu, który wymaga posiadania certyfikatu dostępu;
   • http:/localhost:801/pk-tsa - adres, który należy wybrać w przypadku korzystania z aplikacji proCertum CLIDE Client zainstalowanej na komputerze użytkownika;
   • adres publicznego serwera kwalifikowanego znacznika czasu CERTUM – publiczny kwalifikowany znacznik czasu, który nie wymaga posiadania certyfikatu dostępu, usługa bezpłatna dla posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez Certum PCC  UWAGA!!!
  Dostęp do kwalifikowanego znacznika czasu CERTUM możliwy jest również przy użyciu certyfikatu dostępowego. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Dostęp do serwera znacznika czasu przez certyfikat. Po zaznaczeniu zostaną odblokowane opcje ustawienia certyfikatu:

   • Wybierz certyfikat – po naciśnięciu przycisku, na listę zostaną wczytane wszystkie dostępne certyfikaty. Należy wybrać certyfikat uprawniający do dostępu do kwalifikowanego znacznika czasu CERTUM i nacisnąć przycisk OK;
   • Pokaż certyfikat – po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone szczegóły certyfikatu;
   • Usuń certyfikat – naciśnięciu przycisku certyfikat zostanie usunięty z konfiguracji.

   

  Podpisywanie plików

  Zakładka Podpisywanie umożliwia złożenie podpisu elektronicznego na pliku. Składają się na nią cztery sekcje:

  • lista elementów do podpisania lista elementów do podpisania – na liście wyświetlone są nazwy plików, data ich modyfikacji, rozmiar oraz status podpisu (Do podpisania | Podpisany | Plik został pominięty | Niepodpisany);
  • Zdefiniowane ustawienia podpisu– zawiera informacje na temat formatu podpisu (ETSI/XAdES oraz typie podpisu: wewnętrzny/zewnętrzny) oraz opcję umożliwiającą użycie certyfikatu domyślnego poprzez zaznaczenie opcji Używaj domyślnego certyfikatu podpisującego.
  • Szczegóły podpisu – informacje dotyczące podpisu. Pojawiają się one po wykonaniu podpisu.
  • Informacje – Informacje statystyczne na temat ilości wybranych plików z podziałem na łączną liczbę plików, pliki które nie zostały jeszcze podpisane, pliki już podpisane oraz pliki, które nie zostały jeszcze podpisane.


  UWAGA!!!
  Zalecane jest aby przy jednorazowym podpisywaniu plików nie przekraczać ilości 10 000 plików o rozmiarze ok. 50 KB  Rysunek 21: Zakładka Podpisywanie

  Dodawanie elementów do listy

  Operację podpisu elektronicznego można wykonać na dwa sposoby:

  • na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,
  • na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog.


  Wskazane pliki zostaną dodane do listy elementów do podpisania. Aby usunąć selektywnie plik(info) z listy do podpisania należy wskazać wybrany(e) i nacisnąć przycisk Usuń z listy. Aby usunąć wszystkie pliki z listy elementów do podpisania należy nacisnąć przycisk Wyczyść listę.

  Operacja podpisu

  Jeżeli na liście znajdują się już wszystkie elementy do podpisania to należy nacisnąć przycisk Podpisz.  Rysunek 22: Zakładka Podpisywanie – Lista elementów do podpisania


  Aplikacja proCertum SmartSign wyszuka certyfikaty umożliwiające opatrzenie dokumentu podpisem elektronicznym.  Rysunek 23: Wyszukiwanie certyfikatów


  Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone certyfikaty. W przypadku gdy została zaznaczona opcja Używaj domyślnego certyfikatu podpisującego krok wyboru certyfikatów zostanie pominięty.  Rysunek 24: Lista certyfikatów kwalifikowanych


  Uwaga!


  W oknie dialogowym zostaną wyświetlone certyfikaty kwalifikowane. Aby wyświetlić wszystkie certyfikaty dostępne na danym komputerze należy odznaczyć opcję Pokaż tylko certyfikaty kwalifikowane.


  3
  Rysunek 25: Lista certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych


  Należy wskazać certyfikat dla wykonania operacji podpisu i nacisnąć przycisk OK.  Rysunek 26: Wybór certyfikatu dla operacji podpisu


  Jeżeli użytkownik dla operacji podpisu cyfrowego wybrał certyfikat kwalifikowany to wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego PIN zawierająca ostrzeżenie dotyczące złożenia podpisu elektronicznego zgodnego z Ustawą o podpisie elektronicznym (w przypadku certyfikatu niekwalifikowanego nie będzie wyświetlone ostrzeżenie). Należy wprowadzić PIN i nacisnąć przycisk OK.  Rysunek 27: Prośba o wprowadzenie kodu PIN


  Jeżeli wprowadzony PIN jest prawidłowy to aplikacja proCertum SmartSign rozpocznie proces składania podpisu.  Rysunek 28: Podpisywanie… - Wyszukiwanie kluczy  Rysunek 29: Podpisywanie… - Wykonywanie podpisu


  Po zakończeniu procesu składania podpisu elektronicznego zostanie wyświetlone podsumowanie.  Rysunek 30: Podsumowanie podpisywania


  Sekcja Szczegóły podpisu na zakładce Podpisywanie zostanie uaktualniona o informacje dotyczące pliku podpisu oraz podpisującego (pole Dokument podpisany przez).  Rysunek 31: Zakładka Podpisywanie – wykonany podpis


  Można przejrzeć właściwości podpisu poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż podpis:  Rysunek 32: Dane podpisane – zakładka ogólne  Rysunek 33: Dane podpisane - zakładka podpis

  Podpis wielokrotny

  W celu wykonania podpisu wielokrotnego, należy wybrać plik, który został już wcześniej podpisany. Wskazać można oryginalny plik, jak również plik podpisu. Domyślnie okno wyboru pliku pozwala wybierać wszystkie pliki oprócz plików podpisu. Jeśli chcemy skorzystać z opcji wskazywania pliku podpisu, należy w oknie wyboru pliku zmienić filtr na Pliku podpisu (.xades, .xad, *.sign, *.sig). Następnie po wybraniu odpowiednich plików, należy nacisnąć przycisk Podpisz.
  UWAGA!!!
  Przy tworzeniu podpisu wielokrotnych nie ma możliwości składania podpisów „mieszanych" tzn. aplikacja ignoruje wszelkie ustawienia dot. formatów podpisu i wykonuje podpis w takim trybie, w jakim złożony jest pierwszy podpis na dokumencie.
  Proces wybierania certyfikatu i wprowadzania kodu PIN jest identyczny jak podczas składania podpisu jednokrotnego. Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN pojawi się następujące okno:  Rysunek 34: Okno wyboru akcji przy obecnym już co najmniej jednym podpisie


  Dla podpisu wielokrotnego należy nacisnąć przycisk Dodaj podpis. W przypadku wybrania opcji Zastąp podpis, wszystkie dotychczasowe podpisy zostaną usunięte i zostanie stworzony nowy podpis. Można także wyświetlić dane o istniejącym podpisie poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż podpis. Gdy podpis zostanie wykonany można sprawdzić wszystkie podpisy danego pliku poprzez naciśniecie przycisku Pokaż podpis.  Rysunek 36: Dane podpisane - zakładka ogólne dla podpisu wielokrotnego

     Rysunek 36: Dane podpisane - zakładka podpis dla podpisu wielokrotnego

  Kontrasygnata

  W celu wykonania kontrasygnaty, należy wybrać plik, który został już wcześniej podpisany. Wskazać można zarówno oryginalny plik, jak również plik podpisu. Domyślnie okno wyboru pliku pozwala wybierać wszystkie pliki, oprócz plików podpisu. Jeśli chcemy skorzystać z opcji wskazywania pliku podpisu, należy w oknie wyboru pliku zmienić filtr na Pliki podpisu (.xades, *.xad, *.sign, *.sig). Następnie po wybraniu odpowiednich plików, należy nacisnąć przycisk *Podpisz.
  Proces wybierania certyfikatu i wprowadzania kodu PIN jest identyczny jak podczas składania podpisu jednokrotnego. Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN pojawi się następujące okno:  Rysunek 37: Okno wyboru akcji przy obecnym już co najmniej jednym podpisie


  Dla kontrasygnaty należy nacisnąć przycisk Kontrasygnuj. W przypadku wybrania opcji Zastąp podpis wszystkie dotychczasowe podpisy zostaną usunięte i zostanie stworzony nowy podpis. Można także wyświetlić dane o istniejącym podpisie poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż podpis. Po naciśnięciu przycisku Kontrasygnuj pojawi się okno, z którego należy wybrać certyfikat, który chcemy kontrasygnować:  Rysunek 38: Okno wyboru podpisu, który chcemy kontrasygnować


  Po wybraniu certyfikatu należy nacisnąć przycisk Wybierz. Jeśli chcemy kontrasygnować wszystkie podpisy, wtedy należy zaznaczyć opcję Zaznacz wszystkie i nacisnąć przycisk Wybierz:  Rysunek 39: Okno wyboru podpisu, gdy wybrano wszystkie podpisy do kontrasygnowania


  Gdy podpis zostanie wykonany można sprawdzić wszystkie podpisy danego pliku poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż podpis.  Rysunek 40 Dane podpisane - zakładka ogólne dla kontrasygnaty

     Rysunek 41 Dane podpisane - zakładka podpis dla kontrasygnaty


  Literą C oznaczone są kontrasygnaty podpisów.

  Podpisywanie plików PDF

  Jeśli w Ustawieniach włączona jest opcja Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF to aplikacja przy natrafieniu na plik PDF wykonana podpis w pliku PDF w tzw. formacie PAdES. Sam proces podpisywania nie różni się w zasadzie od procesu przedstawionego powyżej. Podpis umieszczany jest bezpośrednio w pliku PDF.
  UWAGA!!!
  Do poprawnej interpretacji podpisów w plikach PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe® Reader® w wersji co najmniej 10.0.

  Dodawanie graficznego symbolu podpisu


  Jeśli w zaawansowanych opcjach podpisu PDF/PAdES zaznaczona jest opcja Umieszczaj graficzny symbol podpisu w dokumencie PDF to w trakcie podpisywania plików PDF, po wybraniu certyfikatu podpisującego umożliwione zostanie wybranie pliku graficznego symbolu podpisu. W przypadku seryjnego podpisywania plików PDF, dla każdego podpisywanego pliku PDF aplikacja umożliwia definiowanie osobnego symbolu  Rysunek 42 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – okno główne


  Po naciśnięciu przycisku Wybierz umożliwione zostanie wskazanie graficznego pliku służącego jako graficzny symbol podpisu (dopuszczalne formaty to jpg, gif i png).  Rysunek 43 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – wskazanie pliku graficznego


  Po wybraniu pliku, okno główne zostanie zaktualizowane o wybrany plik.  Rysunek 44 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – wybrany plik graficzny


  Pole, w którym graficzny symbol ma znaleźć się na dokumencie wskazuje się myszą przy wciśniętym lewym klawiszu myszy. Po zdefiniowaniu tego pola symbol wraz z informacją o podpisującym pojawi się na dokumencie.  Rysunek 45 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – symbol graficzny dodany do dokumentu  Po zatwierdzeniu przyciskiem OK podpis zostanie wykonany. Po otworzeniu dokumentu PDF podpis wraz symbolem graficznym będzie od razu widoczny.  Rysunek 46 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – podpisany plik z umieszczonym graficznym symbolem podpisu


  W przypadku podpisywania wielu dokumentów PDF, na ekranie pojawi się komunikat.  Rysunek 47 Dodawanie graficznego symbolu podpisu – podpisywanie wielu plików

  Menu kontekstowe


  Aby uruchomić menu kontekstowe należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w dowolnym miejscu na liście. Dostępne jest 8 opcji w menu:

  • Podpisz wszystkie – po wybraniu tej opcji zostanie wykonany podpis na wszystkich plikach znajdujących się na liście.
  • Podpisz wybrane – po wybraniu tej opcji podpis zostanie wykonany tylko na plikach zaznaczonych. Aby zaznaczyć więcej niż jeden plik należy przytrzymać lewy klawisz Ctrl i poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszki wskazać następne plik(info).
  • Dodaj plik – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Dodaj plik.
  • Dodaj katalog – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Dodaj katalog.
  • Usuń z listy – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Usuń z listy.
  • Wyczyść listę – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Wyczyść listę.
  • Wyślij jako e-mail – opcja ta uruchamia program pocztowy ustawiony w systemie operacyjnym jako domyślny i generuje maila załączając do niego utworzone pliki podpisów oraz pliki podpisywane (w przypadku podpisu zewnętrznego).
  • Otwórz lokalizację pliku – opcja pozwala na wyświetlenie katalogu z plikiem  Rysunek 48: Zakładka Podpisywanie – menu kontekstowe

  Weryfikowanie podpisów

  Zakładka Weryfikowanie umożliwia weryfikację podpisu elektronicznego. Składają się na nią cztery sekcje:

  • lista elementów do weryfikacji – na liście wyświetlone są nazwy plików, data ich modyfikacji, rozmiar oraz status podpisu (Do weryfikacji/Pozytywnie zweryfikowany/Negatywnie zweryfikowany).
  • Zdefiniowane ustawienia weryfikacji – informacje na temat ustawień weryfikacji dotyczących weryfikacji podpisu kwalifikowanego. (Patrz: punkt 4.1.3).
  • Informacje o podpisie – informacje dotyczące podpisu na wybranym pliku.
  • Informacje – Informacje statystyczne na temat ilości wybranych plików z podziałem wszystkie wybrane pliki, na pliki przeznaczone do weryfikacji, pliki już zweryfikowane poprawnie oraz pliki, które nie zostały zweryfikowane poprawnie.  Rysunek 49: Zakładka Weryfikowanie

  Dodawanie elementów do listy

  Jeżeli chcemy wykonać operację weryfikacji podpisu elektronicznego to możemy ją wykonać:

  • na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,
  • na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog.


  Wskazane pliki zostaną dodane do listy elementów do weryfikacji. Aby usunąć selektywnie plik(info) z listy do weryfikacji należy wskazać wybrany(e) i nacisnąć przycisk Usuń z listy. Aby usunąć wszystkie pliki z listy elementów do weryfikacji należy nacisnąć przycisk Wyczyść listę.
  Uwaga!
  Na liście elementów do weryfikacji mogą figurować pliki z wewnętrznym bądź zewnętrznym podpisem (informacja o typie podpisu znajduje się w sekcji Szczegóły podpisu). Jeżeli wybrany element jest podpisem zewnętrznym i program nie odnalazł pliku podpisanego w katalogu pliku podpisu, to w sekcji Szczegóły podpisu należy wskazać plik źródłowy, na którym wykonana była operacja podpisu, poprzez naciśnięcie przycisku .

  Informacje o podpisie i weryfikowanym dokumencie

   


  Rysunek 50: Zakładka Weryfikowanie – Lista elementów do weryfikacji


  Szczegółowe informacje o podpisie można uzyskać poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż podpis. Otworzy się okno Dane podpisane.  Rysunek 51: Dane podpisane


  W oknie Dane podpisane znajdują się dwie zakładki:

  • Ogólne – zawiera informacje o rodzaju podpisu oraz liczbie podpisów, kontrasygnat i certyfikatów;
  • Podpisy – zawiera informacje o podpisie i certyfikacie podpisującego, atrybutach podpisanych i niepodpisanych itp.;


  Aby wyświetlić weryfikowany dokument należy nacisnąć przycisk Pokaż dokument.
  Uwaga!
  Dokument jest wyświetlany poza kontrolą programu proCertum SmartSign, za pomocą zewnętrznej aplikacji odpowiedniej dla tego typu dokumentu.

  Operacja weryfikacji

  Jeżeli na liście znajdują się już wszystkie elementy do weryfikacji to należy nacisnąć przycisk Weryfikuj.  Rysunek 52: Zakładka Weryfikowanie – Lista elementów do weryfikacji


  Rozpocznie się proces weryfikacji podpisu.  Rysunek 53: Weryfikacja…


  Po zakończeniu procesu weryfikacji podpisu elektronicznego zostanie wyświetlone podsumowanie.  Rysunek 54: Podsumowanie weryfikacji

  Status weryfikacji

  Operacja weryfikacji może dać pozytywny lub negatywny rezultat. W zależności od wyniku operacji jej status będzie określony jako:

  • Poprawnie zweryfikowany;
  • Błędnie zweryfikowany.


  Jeżeli status jest określony jako Poprawnie zweryfikowany to w sekcji Informacje o podpisie w polu Status weryfikacji widnieje wpis Certyfikat: Łukasz Werkowski – poprawnie zweryfikowany.  Rysunek 55: Status weryfikacji: Poprawnie zweryfikowany


  Jeżeli status jest określony jako negatywny to element na liście jest oznaczony kolorem czerwonym, a w sekcji Informacje o podpisie w polu Status weryfikacji widnieje wpis Certyfikat: Jan Kowalski – niekompletnie zweryfikowany.  Rysunek 56: Status weryfikacji: Błędnie zweryfikowany


  Dla danego pliku podpisu w polu Status weryfikacji wskazana jest również przyczyna błędu. Przykładowe błędy są przedstawione na poniższych rysunkach.  Rysunek 57: Brak certyfikatu wystawcy lub niemożliwość pobrania aktualnych list CRL

     Rysunek 58: Nieprawidłowa wartość podpisu

     Rysunek 59: Nieprawidłowy certyfikat

   

  Rysunek 60: Błąd przy weryfikacji certyfikatu niekwalifikowanego

  Menu kontekstowe


  Aby uruchomić menu kontekstowe należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w dowolnym miejscu na liście. Dostępne jest 7 opcji w menu:

  • Weryfikuj wszystkie – po wybraniu tej opcji zostanie zweryfikowany podpis wszystkich plików znajdujących się na liście.
  • Weryfikuj wybrane – po wybraniu tej opcji zostanie zweryfikowany podpis tylko dla wybranych plików. Aby zaznaczyć więcej niż jeden plik należy przytrzymać lewy klawisz Ctrl i poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszki wskazać następne plik(info).
  • Dodaj plik – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Dodaj plik.
  • Dodaj katalog – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Dodaj katalog.
  • Usuń z listy – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Usuń z listy.
  • Wyczyść listę – opcja ta działa na takiej samej zasadzie jak przycisk Wyczyść listę.
  • Otwórz lokalizację pliku – opcja pozwala na wyświetlenie katalogu z plikiem.  Rysunek 61: Zakładka Weryfikowanie – menu kontekstowe

  Systemowe menu kontekstowe

  Po zainstalowaniu aplikacji proCertum SmartSign, w systemie zostanie dodana nowa pozycja w menu kontekstowym. Aby uruchomić menu należy nacisnąć prawym klawiszem myszy na dowolnym pliku . W menu będzie widoczna nowa pozycja o nazwie proCertum SmartSign. Po wybraniu jej kursorem myszy pokażą się 3 opcje:

  • Podpisz – po wybraniu tej opcji uruchomiona zostanie aplikacja proCertum SmartSign z wybraną zakładką Podpisywanie, a zaznaczony plik zostanie wczytany na listę plików przeznaczonych do podpisania. Dalsza procedura podpisywania jest przedstawiona punkcie 4.2.2.
  • Weryfikuj – po wybraniu tej opcji uruchomiona zostanie aplikacja proCertum SmartSign z wybraną zakładką Weryfikowanie, a zaznaczony plik zostanie wczytany na listę plików przeznaczonych do weryfikacji. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla pliku podpisu. Dalsza procedura weryfikacji jest przedstawiona punkcie 4.3.3.
  • Pokaż podpis – po wybraniu tej opcji zostaną wyświetlone Dane podpisane przy pomocy mechanizmów zawartych w aplikacji proCertum SmartSign. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla pliku podpisu.  Rysunek 62: Systemowe menu kontekstowe

  Powiadamianie o aktualizacji.

  Podczas uruchamiania proCertum SmartSign, w zależności od konfiguracji (Ustawienia – Ogólne, pkt. 4.1.1), mechanizm powiadamiania o aktualizacji sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja aplikacji. W przypadku gdy używasz starszej wersji aplikacji, na ekranie pojawi się komunikat o możliwości pobrania najnowszej wersji.  Rysunek 63: Powiadomienie o aktualizacji


  Po naciśnięciu przycisku Tak otworzy się okno ze stroną WWW, z której będzie można pobrać nową wersję aplikacji. Aby mechanizm zadziałał komputer musi być podłączony do Internetu.  Rysunek 64: Strona WWW z nową wersją proCertum SmartSign

  Wsparcie dla osób niewidomych i niedowidzących

  W przypadku systemów 64-bit aplikacja proCertum SmartSign zawiera wsparcie dla osób niewidomych i niedowidzących. Aby uruchomić wsparcie należy na poziomie instalatora wybrać opcję Wsparcie dla osób niewidzących i niedowidzących.  Rysunek 65: Instalator - opcja wsparcia dla niewidomych


  Po wybraniu tej opcji i zainstalowaniu aplikacji możliwe będzie wsparcie dla niewidomych i niedowidzących w postaci zewnętrznego oprogramowania JAWS. Szczegóły znajdują się pod następującym adresem:
  http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS

   

   

 

proCertum SmartSign – FAQ

 • 1. Brak widocznego czytnika kart w systemie Windows lub w aplikacjach zewnętrznych np.: Płatnik, proCertum CardManager, proCertum SmartSign, innych.   
  Przyczyna Problemu:
  Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows (problem występuje głównie w Windows 7) aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty kryptograficznej. Uwaga, powstały problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

  Rozwiązanie:
  Prosimy o wykonanie poniżej przedstawionych kroków:
  • Krok 1 – Odinstalowanie i zainstalowanie najnowszej wersję aplikacji proCertum CardManager
   Aplikację można pobrać klikając na > pobierz - proCertum CardManager
  • Krok 2 – Zainstalowanie najnowszej wersję sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych
   Sterownik można pobrać klikając na > pobierz - sterowniki do czytników kart kryptograficznych
  • Krok 3 - Zweryfikowanie czy usługa kart inteligentnych jest włączona
   Jak to sprawdzić? Należy w systemie Windows uruchomić: Panle sterowania > Narzędzia Administracyjne > Usługi > Na liście usług należy odnaleźć usługę Karta inteligentna i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy ją uruchomić.
 • 1. Co zrobić jak system Windows lub aplikacja (np.: proCertum CardManager) nie widzi czytnika kart?   
  Przyczyna Problemu:

  Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty. Informujemy, iż problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

  Rozwiązanie: Należy wykonać
  • Instalację najnowszej wersji aplikacji proCertum CardManager -> Pobierz
  • Instalację najnowszej wersji sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych -> pobierz sterowniki
  • Sprawdzenie, czy usługa kart inteligentnych jest włączona

   Aby sprawdzić czy usługa karty inteligentnej jest włączona należy kliknąć: Start > Windows > Uruchom > wpisujemy: Usługi Następnie odnaleźć na liście usługę Karty inteligentne i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy tą usługę uruchomić.

  • Jeśli powyższe kroki nie pomagają, prosimy o kontakt mailowy infolinia@certum.pl wraz z krótki opisem problemu.
 • 2. Jak dodać symbol graficzny do dokumentu, który jest podpisywany elektronicznie?   
  Rozwiązanie:

  Program proCertum SmartSign umożliwia dodanie graficznego symbolu podpisu podczas podpisywania dokumentów PDF.

  Informacja jak można dodać graficzny symbol do pliku PDF została opisana w podręczniku użytkownik proCertum SmartSign w rozdziale o nazwie: „Dodawanie graficznego symbolu podpisu”.

 • 3. Skąd można pobrać proCertum SmartSign (oprogramowanie do podpisywania)?   
  Rozwiązanie:

  Program proCertum SmartSign można pobrać bezpośrednio ze strony serwisu CERTUM:

  Ścieżka do pobrania pliku:

  www.certum.pl -> Produkty -> Oprogramowanie i biblioteki -> proCertum SmartSign

 • 4. W jaki sposób zobaczyć i zapisać treść dokumentu podpisanego cyfrowo?   
  Rozwiązanie:

  Program proCertum SmartSign umożliwia podejrzenie podpisanego pliku zaraz po jego podpisaniu. W tym celu należy kliknąć przycisk: „Pokaż dokument”.


 • 5. Dlaczego podpisując dokument tworzy się 1 dodatkowy pliki? Czy należy przekazać odbiorcy, żeby dokument został poprawnie zweryfikowany?   
  Rozwiązanie:

  Podczas wykonania podpisu dokumentu tworzy się tak zwany plik podpisu. Taki dodatkowy plik podpisu tworzy się dla następujących ustawień podpisu w oprogramowaniu proCertum SmartSign:

  • Format podpisu – XAdES, CAdES/ETSI,
  • Typ podpisu – podpis zewnętrzny.

  Jakie pliki należy przesłać odbiorcy aby została wykonana poprawna weryfikacja?

  Odbiorcy należy wysłać:

  • podpisywany dokumentu - plik źródłowy,
  • oraz dodatkowo utworzony przez proCertum SmartSign pliki podpisu.
 • 6. Jak korzystać ze znaczników czasu w programie proCertum SmartSign?   
  Rozwiązanie:

  Aby korzystać ze znaczników czasu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia programu proCertum SmartSign.

  Informacja jak można ustawić znacznik czasu została opisana w podręczniku użytkownik proCertum SmartSign w rozdziale o nazwie: „Ustawienia – Znacznik czasu”.

 • 7. Jak podpisać dokument?   
  Rozwiązanie:

  Aby podpisać dokument należy:.

  • 1. Uruchomić program proCertum SmartSign
  • 2. Kliknąć przycisk „podpisywanie”
  • 3. Dodać plik, który chcemy podpisać do listy plików
  • 4. Należy kliknąć przycisk „Podpisz”
 • 8. Jak działa opcja dla niewidomych?   
  Rozwiązanie:

  Dzięki wykorzystaniu technologii Java Access Bridge, aplikacja proCertum SmartSign jest dostosowana do wymogów oprogramowania czytającego z ekranu np. JAWS, NVDA.

 • 9. Jakie są wersje językowe?   
  Rozwiązanie:

  W wersji proCertum SmartSign International dostępne są następujące wersje językowe:

  • PL - polska,
  • EN - angielska,
  • RU – rosyjska,
  • MD - mołdawska
 • 10. Jakiej wielkości pliki można podpisać?   
  Rozwiązanie:

  Testy wykonane w proCertum SmartSign wykazały, że z powodzeniem można podpisywać pliki o rozmiarze:

  • CAdES ( podpis wewnętrzny oraz zewnętrzny) oraz XAdES (podpis zewnętrzny) na pliku o rozmiarze 4.5 GB.
  • XAdES ( podpis wewnętrzny ) wykonuje się z powodzeniem na plikach binarnych do ok. 80 MB, natomiast na plikach *.xml do 25 MB.
 • 11. Ile plików w proCertum SmartSign można podpisać za jednym razem?   
  Rozwiązanie:
  • Sugerowana ilość to: 5000 plików,
  • Dodatkowo zalecane jest aby przy jednorazowym podpisywaniu plików nie przekraczać ilości 10 000 plików o rozmiarze ok. 50 KB
 • 12. Jakie certyfikaty obsługuje aplikacja (jakich firm)?   
  Rozwiązanie:

  Aplikacja obsługuje certyfikaty następujących podmiotów:

  • CERTUM,
  • CenCert,
  • KIR,
  • PWPW,
  • Centrum MobiCert.
 • 13. Czy można umieścić podpis graficzny podczas podpisywania?   
  Rozwiązanie:

  Tak -> Program proCertum SmartSign umożliwia dodanie graficznego symbolu podpisu podczas podpisywania dokumentów PDF.

  Informacja jak można dodać graficzny symbol do pliku PDF została opisana w podręczniku użytkownik proCertum SmartSign w rozdziale o nazwie: „Dodawanie graficznego symbolu podpisu”.

 • 14. Jak zaznaczyć w podpisanym dokumencie "za zgodność z oryginałem"?   
  Rozwiązanie:

  W programie proCertum SmartSign istnieje możliwość dodania powodu podpisu – wybranie tej opcji spowoduje, że przed wykonaniem podpisu aplikacja zaprezentuje okno umożliwiające wybór powodu podpisu, który umieszczony zostanie w strukturze podpisu i prezentowany będzie później we właściwościach podpisu.

  Jak włączyć opcję „przed podpisem pytaj o powód podpisu”?

  Aby włączyć dodatkową opcję o nazwie „przed podpisem pytaj o powód podpisu” należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
  • Należy przejść do opcji „Dodatkowe opcje podpisu” i zaznaczyć opcję
   • „Przed podpisem pytaj o powód podpisu”
  • Podczas podpisywania dokumentu użytkownik będzie miał możliwość dopisania powodu podpisania dokumentu:

 • 15. Czy jest możliwość wywołania programu z wiersza poleceń/komend?   
  Rozwiązanie:

  Tak -> istnieje taka możliwość wywołania aplikacji proCertum SmartSign z listy poleceń/komend przy pomocy odpowiednich argumentów np.: proCertumSmartSign.exe --sign.

  Więcej szczegółów na temat dostępnych argumentów zostały opisane poniżej:

  1. Windows

  • Uruchamiamy wiersz poleceń (Command Prompt -> cmd.exe)
  • Wpisujemy następującą komendę: proCertumSmartSign.exe –h (to polecenie wyświetla listę możliwych komend)


  2. Linux

  • Uruchamiamy wiersz poleceń
  • Wpisujemy następującą komendę: proCertumSmartSign.sh –h (to polecenie wyświetla listę możliwych komend)
   Uwaga: podczas wywołania programu z linii poleceń i użyci parametru do podpisania pliku GUI zawsze zostanie wyświetlone.

 • 16. Czym się różni podpis wewnętrzny od zewnętrznego? Gdzie ustawić te opcje?   
  Rozwiązanie:

  Aplikacja proCertum SmartSign umożliwia utworzenie podpis:

  • Zewnętrznego – plik podpisu nie zawiera treści podpisywanego pliku, będzie zawierał tylko informację o podpisie.
   Uwaga: należy pamiętać, że w trakcie podpisu trzeba dostarczyć podpisany dokument wraz z jego podpisem.
  • Wewnętrznego – plik podpisu zawiera treść podpisywanego dokumentu oraz informację o podpisie.

  Jak ustawić typ podpisu zewnętrzny/wewnętrzny?

  Aby zmienić ustawienia typu podpisu należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
  • Należy przejść do opcji „Typ podpisu” i zaznaczyć odpowiednią opcję
   • „Podpis zewnętrzny”
    lub
   • „Podpis wewnętrzny”
 • 17. Jak ustawić podpisywanie w formacie PAdES?   
  Rozwiązanie:

  Aby ustawić podpisywanie dokumentów w formacie PDF należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
  • Należy przejść do opcji „Dodatkowe opcje podpisu” i zaznaczyć opcję „Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF”.

 • 18. Jak sprawdzić jaką posiadam wersję programu proCertum SmartSign?   
  Rozwiązanie:

  Aby sprawdzić jaka wersja obecnie jest zainstalowana na stacji należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „O programie”
  • Następnie odczytać numer zainstalowanej wersji oprogramowania:

 • 19. Czy mogę podpisać jednocześnie kilka dokumentów?   
  Rozwiązanie:

  TAK -> aplikacja proCertum SmartSign umożliwia jednoczesne podpisywanie kilku/kilkuset dokumentów.

 • 20. Jak sprawdzić podpisany dokument zwiera znacznik czasu?   
  Rozwiązanie:

  Aby sprawdzić czy dokument zawiera znacznik czasu należy:

  • Kliknąć 2x na plik podpisu (np.: dokument.xades)
  • Następnie należy przejść do zakładki „Podpis” i wybrać zakładkę „Atrybuty niepodpisane”, tam znajduje się informacja czy został użyty znacznik czasu.

  Przykład plików zawierających znacznik czasu:

  • PDF (podpis PAdES)+ Znacznik czasu


  • Podpis XADES Wewnętrzny + Znacznik czasu


  • Podpis XADES Zewnętrzny + Znacznik czasu


  • Podpis CAdES/ETSI Wewnętrzny + Znacznik czasu


  • Podpis CAdES/ETSI Zewnętrzny + Znacznik czasu


 • 21. Skąd mogę wiedzieć czy wyczerpałem limit znaczników?   
  Rozwiązanie:

  Aby sprawdzić jaka ilość pozostałych znaczników czasu należy:

  Napisać email na adres: infolinia@certum.pl

  • Temat maila: Ilość dostępnych znaczników czasu
  • W treści: należy wpisać numer seryjny certyfikatu dostępowego do usługi znakowania czasem
 • 22. Gdzie znajduje się instrukcja jak podpisać i zweryfikować dokument?   
  Rozwiązanie:

  Aby uruchomić instrukcję podpisywania i weryfikacji dokumentu należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „Pomoc”

 • 23. Problemy z wykonaniem podpisu w proCertum SmartSign lub programie Płatnik po wymianie karty na nową.   
  Rozwiązanie:

  W przypadku wystąpienia problemu w trakcie podpisywania dokumentu w proCertum SmartSign lub wysyłki dokumentu w programie Płatnik należy uaktualnić sterownik posiadanego czytnika kart kryptograficznych ACR38U (dotyczy tylko czytników ACR 38 srebrny starszego typu). Sterownik do czytnika kart można pobrać z:

  • Strony producenta: ACS - Advanced Card Systems Ltd.
  • Strony naszego serwisu: https://certum.pl/ -> Wsparcie techniczne -> Sterowniki do czytników kart procesorowych -> po przejściu na stronę KARTY, CZYTNIKI I ETUI na dole strony znajduje się lista czytników z której należy wybrać posiadany czytnik -> na stronie wybranego czytnika należy przejść do zakładki „Dostepne sterowniki” i pobrać sterownik do czytnika

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki