Uzyskane uprawnienia

Certyfikaty
 • WebTrustSM/TM
 • WebTrustSM/TM Extended Validation
Koncesje i świadectwa
 • Wpis pod numerem 1. do rejestru kwalifikowanych podmiotów
 • Decyzja nr 4/014497/06 dotycząca świadczenia nowych usług kwalifikowanych
 • Koncesja B-082/2004
 • Koncesja L-0033/04
 • Wpis w Natowskiej Bazie Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Certyfikat Akredytacji Nr 198/2007 w zakresie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • Decyzja Ministra Gospodarki w zakresie rozszerzenia zakresu usług kwalifikowanych
 • Decyzja Ministra Gospodarki w zakresie rozszerzenia zakresu usług kwalifikowanych

 

WebTrust

WebTrust jest zbiorem standardów stworzonych wspólnie przez amerykański instytut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) oraz jego kanadyjski odpowiednik CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants). Jest to zbiór „dobrych praktyk” w zakresie prowadzonej w Internecie działalności związanej z bezpieczeństwem informacji. Pieczęć WebTrustSM/TM umieszczona na danej stronie WWW, informuje odwiedzających, że jej właściciel przestrzega surowych standardów WebTrust w zakresie bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpiecznego wykonywania operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Pieczęcie WebTrust SM/TM przyznawane są także urzędom certyfikacji. CERTUM PCC jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęć, co stanowi gwarancję dla naszych klientów oraz wszystkich użytkowników sieci, że certyfikowane przez nas strony WWW zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a wydawane przez CERTUM PCC certyfikaty - jako pierwsze w Polsce zostały uznane za zaufane w skali globalnej, np. we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych na świecie oraz, między innymi, we wszystkich produktach firmy Microsoft.

19 listopada 2002 r. została opublikowana na stronie WebTrust informacja o przyznaniu Unizeto Technologies przez AICPA/CICA (American Institute of Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants) - na podstawie audytu przeprowadzonego przez Ernst&Young w okresie od 15.07 do 10.10.2002 r. (raport E&Y z dnia 21.10.2002.r) – certyfikatu zgodności ze standardem WebTrustSM/TM dla certyfikatów i usług zwykłych (niekwalifikowanych) świadczonych przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM.

20 października 2009 r. organizacja AICPA/CICA przyznała nam pieczęć WebTrust Extended Validation dla certyfikatów EV SSL wydawanych przez CERTUM oraz 8 stycznia 2010 r. opublikowany został raport potwierdzający zgodność usług i certyfikatów kwalifikowanych ze standardem WebTrust. Niezależni audytorzy reprezentujący Ernst&Young Business Advisory skontrolowali między innymi systemy rejestrowania, wydawania, odnawiania, dystrybucji i unieważniania certyfikatów kwalifikowanych, a także proces zarządzania kluczami subskrybentów. Audyt objął również: zintegrowany system cyklu życia kart kryptograficznych i poziom bezpieczeństwa świadczonych usług kwalifikowanych, polityki bezpieczeństwa, dostęp do systemów, metody zapewnienia ciągłości świadczenia usług oraz monitoring zdarzeń.

Tym samym wszystkie usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym oraz wszystkie rodzaje certyfikatów wydawane przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji zostały uznane za zgodne ze standardami WebTrust, a Unizeto Technologies SA wstąpiło do wąskiego grona zaufanych urzędów certyfikacji świadczących usługi związane z podpisem elektronicznym.

Wielkość czcionki